Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Nguyễn An
Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong việc giải quyết cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Nguyễn An

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/11/1981          

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH ngày 7/5/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 155 ngày 04/6/2013 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò nhà nước trong việc giải quyết cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử;  

9. Mã số: 62.22.80.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn; PGS.TS. Trần Thành

11.Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án chỉ ra và phân tích vai trò Nhà nước trong việc tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay.

- Luận án góp phần làm rõ thực trạng vai trò Nhà nước trong việc tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, từ đó nêu bật những vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn vai trò Nhà nước trong việc giải quyết cơ hội và thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, quản lý kinh tế, các doanh nghiệp, ... trong việc nâng cao nhận thức và giải quyết cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn Triết học Mác - Lênin, Nhà nước và Pháp luật, Khoa học hành chính, Quan hệ quốc tế ở các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và các học viện...

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Sau khi bảo vệ thành công luận án, tác giả sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện để có thể xuất bản thành sách tham khảo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Đinh Nguyễn An (2012), “Hồ Chí Minh với việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, NXB Đại Học Quốc gia, Hà Nội, tr. 13-22.

- Đinh Nguyễn An (2013), “Bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Lý luận chính trị (9), tr. 68-71.

- Đinh Nguyễn An (2013), “Chức năng của nhà nước trước tác động của xu thế toàn cầu hóa”, Tạp chí Triết học (269), tr. 83-92

- Đinh Nguyễn An (2014), “Sứ mệnh của nền giáo dục hiện đại trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”, Tạp chí Giáo dục (339), tr. 7-8

- Đinh Nguyễn An (2014), “Góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (554), tr. 8-9

- Đinh Nguyễn An (2014), “Quan điểm đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu của Đảng ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Lao động và Công đoàn (556), tr. 6-7

- Đinh Nguyễn An (2014), “ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong điều kiện hiện nay”, Tạp chí Thanh Niên (35), tr. 9-10

- Đinh Nguyễn An (2014), “ Giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước (10), tr. 54 -56

>>>>> Xem thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Ngọc - VNU USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   |