Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trường Cảnh
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Cảnh      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 02 tháng 01 năm 1974                                  

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                 

9. Mã số: 62 31 27 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Thế Thắng; PGS. TS Nguyễn Linh Khiếu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội.

- Phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Khái quát một số nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về các đặc trưng chủ nghĩa xã hội trước thời kỳ đổi mới, và những nhân tố tác động đến quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới. Từ đó tác giả phân tích quá trình phát triển nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc xác lập, hoàn thiện các đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

- Khái quát một số thành tựu và hạn chế nhận thức lý luận của Đảng về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cho các cấp, các ngành, các nhà quản lý và những người hoạt động thực tiễn căn cứ lý luận để giải quyết một số vấn đề lý luận đặt ra trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Trường Cảnh (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận (101), tr. 32-35.

- Nguyễn Trường Cảnh (2012), “Tư tưởng biện chứng của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (12), tr. 3-6.

- Nguyễn Trường Cảnh (2013), “Quá trình phát triển nhận thức của Đảng ta về đặc trưng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông (7), tr. 10-14.

- Nguyễn Trường Cảnh (2013), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về những đặc trưng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (201), tr. 8-12.

- Nguyễn Trường Cảnh (2014), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Thông tin lý luận và thực tiễn - Trường chính trị tỉnh Hải Dương (41), tr. 16-18.

- Nguyễn Trường Cảnh (2014), “Một số quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin về những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội”, Tạp chí Giáo dục lý luận (215), tr. 14-17.

- Nguyễn Trường Cảnh (2014), “Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Mặt trận (132), tr. 20-24.

>>>> Bản thông tin LATS bằng Tiếng Anh.

 Tân Kim - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   |