Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Trâm
ên luận án: “ Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An”.

1. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Trâm

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 07/04/1975                      

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận: Quyết định số 3210/QĐ-SĐH ngày 08/ 11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chuyển từ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị sang trường Đại học Kinh tế.

7. Tên luận án:  “ Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An”.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                    

9. Mã số: 62.31.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Quang Phan

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ thêm những vấn đề về lý luận và thực tiễn liên quan đến giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người dân bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.

- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng của việc thu hồi đất đến việc làm và đời sống của người dân có đất bị thu hồi trong quá trình CNH, ĐTH.

- Đánh giá về thực trạng giải quyết việc làm và đời sống của người dân có đất bị thu hồi trong quá trình CNH, ĐTH ở tỉnh nghệ An từ năm 2001 đến nay.

- Đề xuất một số quan điểm và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động bị thu hồi đất ở Nghệ An trong thời gian tới.

 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Hệ thống hóa các giải pháp đã đề xuất trong luận án có thể giúp tỉnh Nghệ An, các Sở, ngành có liên quan áp dụng trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách nhằm giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất đạt hiệu quả.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình CNH, ĐTH theo hướng phát triển bền vững.

14. Những công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Trâm (2010), “Giải quyết việc làm cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá ở tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 157(II), tr 74-77.

2. Nguyễn Thị Trâm (2010), “Hỗ trợ nông dân sau khi bị thu hồi đất trong quá trình phát triển các khu công nghiệp và đô thị ở thành phố Vinh”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 158, tr 48-54.

3. Nguyễn Thị Trâm (2011), “Tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 171, tr 10-16.

4. Nguyễn Thị Trâm (2012), “Thực trạng giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hoá ở tỉnh Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 185 (II), tr 68-75.

5. Nguyễn Thị Trâm (2013), “Lao động và công tác đào tạo nghề tại các khu công nghiệp Nghệ An”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 198 (II), tr 92-99.

>>>>> Xem thông tin LATS bản tiếng Anh.

 Toản Quốc - VNU - Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   |