Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Giang
Tên đề tài luận án: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Giang

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/10/1976

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3208/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài số 1143/QĐ-SĐH ngày 26 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn:            PGS.TS Nguyễn Hữu Thụ

                                    PGS.TS Hoàng Mộc Lan

11. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

(1) Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về kỹ năng, kỹ năng tổ chức, quyết định quản lý, luận án đã xây dựng khái niệm kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và các mặt biểu hiện kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường qua: nhóm kỹ năng lập kế hoạch tổ chức thực hiện QĐQL; nhóm kỹ năng bố trí nguồn lực thực hiện QĐQL; nhóm kỹ năng điều khiển, điều chỉnh nguồn lực thực hiện QĐQL và nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện QĐQL, với năm mức độ: kém, yếu, trung bình, khá và tốt.

(2) Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp khác nhau, luận án đã chỉ ra thực trạng kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường. 

(3) Luận án đã đề xuất một số biện pháp tâm lý – sư phạm, kiến nghị nhằm nâng cao kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội và các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học các trường đào tạo cán bộ ở nước ta hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã/ huyện trong giai đoạn hiện nay.

Nghiên cứu ứng dụng thang đo đánh giá kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã / huyện trong giai đoạn hiện nay.

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Thanh Giang (2011), "Bàn về công tác đánh giá và sử dụng cán bộ - nhìn từ góc độ của khoa học tâm lý", Tạp chí Xây dựng Đảng (9), tr.43-46.

2.   Nguyễn Thanh Giang (2013), “Phát triển kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường", Tạp chí Lý luận chính trị (10), tr.67-71.

3.   Nguyễn Thanh Giang (2013), “Kỹ năng tổ chức thực hiện quyế định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường", Tạp chí Tâm lý học (12), tr.78-89.

4.   Nguyễn Thanh Giang (2014), “Tác động của một số yếu tố khách quan đến kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường”, Tạp chí Tâm lý học (8), tr.66-78.

5.   Nguyễn Thanh Giang (2014), “Tác động của một số yếu tố chủ quan đến kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường”, Tạp chí Tâm lý học xã hội (8), tr.56-66.

>>>>> Xem thông tin bản tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   |