Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Đình Thảo
Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng vào trong công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đình Thảo                             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04 tháng 03 năm 1970                                          

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng vào trong công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS                                  

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Ngọc Anh; TS. Dương Văn Duyên

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Phân tích và trình bày một cách tương đối đầy đủ, có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ.

- Phân tích và trình bày một cách tương đối đầy đủ, có hệ thống những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra trong vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ ở nước ta.

- Phân tích và đề xuất những quan điểm và giải pháp có ý nghĩa phương pháp luận nhằm nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến công tác cán bộ.

- Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nói chung.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vận dụng vào công tác đánh giá cán bộ ở các cấp, các ngành ở nước ta hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Đình Thảo (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp đánh giá cán bộ và vận dụng vào xác định phương pháp đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên đại học, cao đẳng hiện nay”, Tạp chí Giáo dục (10), tr. 8- 10.

- Lê Đình Thảo (Chủ nhiệm đề tài, 2013), Công tác đánh giá cán bộ của Đảng ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Hùng Vương.

- Lê Đình Thảo (2013), “Phát huy vai trò của nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ”, Khoa học công nghệ ((3) 28), Trường Đại học Hùng Vương, tr. 3- 6.

- Lê Đình Thảo (Chủ nhiệm đề tài, 2014), Về quan hệ giữa công tác đánh giá cán bộ với việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Hùng Vương.

- Lê Đình Thảo (2014), “Mấy suy nghĩ về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (218), tr. 51- 54.

- Lê Đình Thảo (2014), “Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc đánh giá cán bộ”, Tạp chí Giáo dục lý luận (219), tr 6- 9.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :