Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Kim Tĩnh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chất lượng đất, nước của khu vực Ramsar Xuân Thuỷ - Nam Định trong bối cảnh nước biển dâng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Kim Tĩnh 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03/12/1978                                                           

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3201/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.   

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chất lượng đất, nước của khu vực Ramsar Xuân Thuỷ - Nam Định trong bối cảnh nước biển dâng.

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                    

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Nguyễn Xuân Hải, PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lần đầu tiên đánh giá được hiện trạng, nguyên nhân, xu thế biến đổi của chất lượng đất, nước và ảnh hưởng của chúng đến đa dạng sinh học khu Ramsar Xuân Thủy trong bối cảnh nước biển dâng;

- Lần đầu tiên mô tả và dự báo được đầy đủ các yếu tố tác động (tự nhiên và nhân sinh) đến chất lượng đất, nước và đa dạng sinh học của khu Ramsar Xuân Thủy, đặc biệt trong bối cảnh nước biển dâng;

- Đề xuất được các giải pháp quản lý tổng hợp và sử dụng khôn khéo đất ngập nước góp phần duy trì đặc tính sinh thái khu Ramsar Xuân Thủy trong bối cảnh nước biển dâng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường và quản lý bền vững khu Ramsar Xuân Thuỷ trước các tác động của con người và thiên nhiên, đặc biệt là ảnh hưởng của nước biển dâng, đồng thời góp phần bảo tồn các loài chim nước, chim di cư và các loài thủy sản có giá trị kinh tế và đa dạng sinh học. Ngoài ra, kết quả của luận án sẽ là cơ sở cho các nhà lập chính sách, chính quyền địa phương vùng ven biển Nam Định khai thác, sử dụng trong quá trình xây dựng quy hoạch phát triển vùng ven biển Giao Thuỷ trong bối cảnh nước biển dâng, góp một phần nhỏ trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Nguyễn Xuân Hải, Trần Thị Kim Tĩnh (2011), “Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng môi trường đất và nước phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học khu Ramsar Xuân Thủy”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tập 27 (5S), tr 68-75.

[2]. Trần Thị Kim Tĩnh, Huỳnh Thị Mai, Trần Ngọc Cường (2013), “Sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại các khu Ramsar”, Kỷ yếu Diễn đàn Bảo tồn thiên nhiên và văn hoá vì sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long lần thứ năm: Duy trì dịch vụ hệ sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, tr. 156-167.

[3]. Tran Thi Kim Tinh, Nguyen Xuan Hai, Vu Duc Loi, Duong Tuan Hung (2013), “Research and assessment of surface water quality in Xuan Thuy Ramsar site”, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, Vol 8 (9), pp. 621-629.

[4]. Trần Thị Kim Tĩnh, Nguyễn Xuân Hải, Phạm Văn Quang (2013), “Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng đất, nước tại khu Ramsar Xuân Thủy”. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Chuyên san Khoa học tự nhiên và Công nghệ Tập 29 (3S), tr. 75-80.

[5]. Tran Thi Kim Tinh, Nguyen Xuan Hai, Pham Van Quang, Nguyen Thi Yen (2014), “Variation of soil, water quality and impacts on biodiversity in Xuan Thuy Ramsar site”, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science Vol 9 (3), pp. 84-88.

[6]. Tran Thi Kim Tinh, Nguyen Chu Hoi, Nguyen Xuan Hai (2014), “Wise use approach of wetlands – case study in Xuan Thuy Ramsar site”, ARPN Journal of Agricultural and Biological Science Vol 9 (4), pp. 122-126.

>>>>> Thông tin bằng tiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :