Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Văn Hưởng
Tên đề tài luận án: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Văn Hưởng

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/11/1981

4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận NCS số 3613/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Thay đổi đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 484/QĐ-ĐT ngày 19/7/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ

7. Tên đề tài luận án: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng......

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm

9. Mã số: 62 48 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1.   Xây dựng mô hình tối ưu chung và đề xuất cách tiếp cận tối ưu theo kỹ nghệ ngược. Dựa trên phân tích, tổng hợp các nghiên cứu liên quan, luận án đã xây dựng mô hình tổng thể cho bài toán tối ưu phần mềm nhúng. Mô hình này bao gồm hai cách tiếp cận là tối ưu trong kỹ nghệ xuôi và kỹ nghệ ngược theo các giai đoạn phát triển phần mềm nhúng với các mục tiêu tối ưu cụ thể.

2.   Đề xuất, phát triển phương pháp lập lịch các lệnh hợp ngữ theo thuật toán di truyền để tối ưu hiệu năng và điện năng tiêu thụ cho các kiến trúc CPU khác nhau. Cụ thể, chúng tôi đã xây dựng các hàm đánh giá hiệu năng cho mỗi chuỗi lệnh hợp ngữ trong một khối cơ bản theo kiến trúc đường ống lệnh và kiến trúc siêu vô hướng; xây dựng chương trình phân tích các tệp tin hợp ngữ thành các khối cơ bản; cài đặt thuật toán di truyền để tìm thứ tự thực hiện các lệnh tốt nhất theo mục tiêu tối ưu là hiệu năng hay điện năng. So với phương pháp lập lịch List của Tiwari, V., phương pháp lập lịch dựa trên thuật toán di truyền đạt kết quả tốt hơn.

3.   Đề xuất, phát triển phương pháp mới tối ưu điện năng tiêu thụ kết hợp cả phần cứng và phần mềm hệ thống nhúng dựa trên kỹ nghệ ngược và tái cấu hình CPU. Phương pháp này đã được chứng minh tính khả thi dựa trên phân tích điện năng tiêu thụ của các đơn vị chức năng trong CPU. Với các chương trình thử nghiệm cho vi xử lý MIPS, trung bình điện năng tiêu thụ tiết kiệm được 17,74%.

4.   Xây dựng các độ đo, hàm đánh giá hiệu năng, bộ nhớ trên biểu đồ lớp và đề xuất phương pháp tối ưu hiệu năng và phương pháp tối ưu đa mục tiêu; được thực hiện tự động một phần dựa trên DSL và T4. Đề xuất, phát triển phương pháp tối ưu bộ nhớ chiếm dụng dựa trên sắp xếp Tô-pô. Các phương pháp tối ưu trong giai đoạn thiết kế này được chúng tôi đề xuất mới và được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

5.   Cải tiến phương pháp tối ưu hiệu năng, bộ nhớ dựa trên chuyển đổi mô hình của Anne, K. với đề xuất dùng DSL, T4. Bổ sung thêm một số phép biến đổi như rút gọn kiểu dựa liệu, chuyển đổi thuộc tính tĩnh thành động, v.v.; xây dựng DSL, T4 để sinh đặc tả tự động từ mô hình.

6.   Cải tiến phương pháp loại bỏ các biểu thức con chung để tối ưu hiệu năng dựa trên thay thế các biểu thức tương đương. So với lựa chọn tối ưu loại bỏ biểu thức con chung trong GCC ban đầu, chương trình được biên dịch với cải tiến của chúng tôi có hiệu năng tốt hơn.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt thực tiễn, các nghiên cứu và thực nghiệm trong đề tài có thể áp dụng để tối ưu cho nhiều lớp bài toán khác nhau như: phần mềm nhúng mức thấp cho các vi xử lý AVR, ARM, MIPS, PowerPC, …; các phần mềm trên điện thoại di động; các phần mềm trên các thiết bị cầm tay như Iphone, Ipad; và có thể áp dụng cho phần mềm thông thường.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Trong giai đoạn thiết kế, chúng tôi sẽ tiếp cận theo SPE để nghiên cứu các phương pháp tối ưu dựa trên các mô hình động. Mặt khác, chúng tôi cũng tổng hợp, nghiên cứu và tích hợp các độ đo chất lượng phần mềm khác vào phương pháp tối ưu đa mục tiêu. Trong giai đoạn lập trình, chúng tôi sẽ dựa trên cơ sở lập lịch đa CPU cho các tiến trình của hệ điều hành để giải quyết bài toán tối ưu trong môi trường đa CPU. Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu các thuật toán tiến hóa để giảm độ phức tạp tính toán cho các thuật toán tối ưu. Ngoài ra, trong giai đoạn thực thi, chúng tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn để đưa ra phương pháp phân lớp cho các chương trình trong kỹ thuật JIT.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.          P.V. Huong, N.N. Binh and B.N Hai (2011), “A Pareto Optimal Configuration at design Phase for SoC Platform Based on the Genetic Algorithm”, Proceedings of IEICE ICDV, Hanoi, pp. 160-165. (ISBN: 978-4-88522-258-1 C3055).

2.          P.V. Huong, N.N. Binh and P.N. Thanh (2012), “Optimizing occupied Memory of Embedded Software in the design phase”, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.28, N.3, pp. 234-244.

3.          P.V.Huong, N.N. Binh (2012), ”Design and Generating Code for Embedded Systems Based on DSL and T4”, Journal of Computer Science and Cybernetics, V.28, N.4, pp. 323-332.

4.          P.V. Huong, N.N. Binh (2012), “Embedded System Architecture Design and Optimization at the Model Level”, International Journal of Computer and Communication Engineering (IJCCE), Vol. 1, No. 4, pp. 345-349. (ISSN: 2010-3743).

5.          P.V. Huong, N.N. Binh, B.N. Hai and V.V. Phuc (2012), “Hardware-Software Co-Design to Optimize Embedded System by Pareto Principle and DSL”, Proceedings of IEICE ICDV, Hanoi, pp. 52-57. (ISBN: 978-4-88522-264-2 C3055).

6.          P.V. Huong, N.N. Binh, N.T. Huyen, N.T. Duong and T.N. Phu (2012), “Embedded Software Performance Optimization Based on Generating the Simulation Code of Functions”, Proceedings of IEICE ICDV, Hanoi, pp. 149-154. (ISBN: 978-4-88522-264-2 C3055).

7.          P.V. Huong, N.N Binh (2012), “Embedded System Design and Code Generation by Using the DSL and T4”, Proceedings of International Conference on Electronics Engineering and Informatics (ICEEI), Phuket Thailan, pp. 155-160. (ISBN: 978-981-07-3331-5, ISSN: 2010-460X).

8.          P.V. Huong, N.N. Binh (2012), “An Approach to Design Embedded Systems by Multi-objective Optimization”, Proceedings of the 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communication (IEEE ATC 2012), Hanoi, pp. 165-169 (ISBN: 978-1-4673-4350-3, ISSN: 2162-1020, IEEE Catalog Number: CFB12ATC-PRT).

9.          P.V. Huong, N.N Binh (2012), “Class Diagram Based Evaluation of Software Performance”, Proceedings of International Conference on Information and Digital Engineering (ICIDE), SPIE, Vol. 8768, Singapore, pp. 211-217.  (DOI: 10.1117/12.2008322, http://spie.org/x648.html?product_id=2008322).

10.          P.V. Huong, N.N. Binh, P.N. Thanh (2012), “Embedded Software  Memory  Optimization  Based  on the DSL and Topological Sort”, Proceedings of International Conference on Software and Intelligent Information, Singapore, pp. 1-5. (DOI: 10.1117/12.2011266, http://spie.org/x648.html?product_id=2011266).

11.          P.V. Huong, N.N. Binh and B.N. Hai (2013), “Multi-objective Optimization for Embedded Software at Model Level Based on DSL and T4”, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 2 Issue 9, India, pp. 1229-1236.

12.          P.V. Huong, N.N. Binh and B.N. Hai (2013), “Optimizing Source Code of Embedded Software Based on Replacing Equivalent Expression”, Proceedings of IEICE ICDV, TP Ho Chi Minh, pp. 193-198.

13.          P.V. Huong, B.N. Hai and N.N. Binh (2014), “An Approach to Instruction Scheduling at the Processor Architecture Level for Optimizing Embedded Software”, Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communication (IEEE ATC), Hanoi, pp. 226-231.

14.          P.V. Huong, N.N. Binh and V.V. Phuc (2014), “A New Approach to Optimizing the Power Consumption of Existed Embedded Systems Based on the Combination of Hardware and Software”, Proceedings of IEICE ICDV, Hanoi, pp. 36-40.

15.          N.N. Binh, P.V. Huong and B.N. Hai (2015), “A new approach to embedded software optimization based on reverse engineering”, IEICE Trans. INF. & SYST, Vol.E98-D, No.6, pp.1166-1175 (SCI indexed).

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Dương Thiệu - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan