Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Ngọc Hà
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt từ năm 1997 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Ngọc Hà                 

2. Giới tính: Nữ  

3. Ngày sinh: 20/01/1981                                            

 4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3503/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 261/QĐ-TCT, ngày 04 tháng 9 năm 2013 của giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị và Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 3057/QĐ-SDH, ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt từ năm 1997 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Xuân Lý, TS. Lương Viết Sang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hoá tư liệu về quá trình Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt; làm rõ vai trò, kết quả lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt tại địa phương từ năm 1997 đến năm 2010.

- Thông qua các phân tích, đánh giá và các bài học kinh nghiệm được đúc kết, Luận án gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy liên quan đến lịch sử lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu các chủ trương của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan luận án:

1. Bùi Ngọc Hà (2009), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở trong thời kỳ đổi mới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội thuộc Chương trình KH-CN trọng điểm KX.02/06-10; Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.02.21/06-10, tr.560-582.

2. Bùi Ngọc Hà (2013), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt từ năm 2001 đến năm 2011”, Tạp chí Lịch sử Đảng (9), tr.87-91.

3. Bùi Ngọc Hà (2014), “Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Tạp chí Lịch sử Đảng (6), tr.96 - 99.

>>>>> Xem thông tin chi tiết bản tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan