Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Hường
Tên đề tài luận án: Ba tiểu loại động từ tiếng Hàn qua một phương diện phân loại (có đối chiếu với tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Thị Hường 

2. Giới tính: Nữ                              

3. Ngày sinh: 30/05/ 1979 

4. Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1218/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng  12 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Ba tiểu loại động từ tiếng Hàn qua một phương diện phân loại (có đối chiếu với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

9. Mã số: 62 22 01 10                             

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đinh Văn Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Luận án đã trình bày  cơ sở lí luận, vấn đề lịch sử phân loại, lí thuyết phân loại ĐT trong các ngôn ngữ nói chung, trong tiếng Hàn và tiếng Việt nói riêng. Nhận diện, xác lập danh sách ba tiểu loại ĐT tiêu biểu là động từ nói năng, động từ tình thái, động từ chuyển động, làm rõ các đặc trưng về mặt ngữ pháp – ngữ nghĩa của ĐT tiếng Hàn. Luận án đã tiến hành khảo sát một cách khá toàn diện bức tranh chung về phân loại ĐT tiếng Hàn, theo các tiêu chuẩn hình thức ngữ pháp – ngữ nghĩa và ngữ dụng. Trình bày quan điểm của luận án về tiêu chí, lí thuyết phân loại, đưa ra cấu trúc cú pháp cơ bản của 3 tiểu loại ĐT tiếng Hàn, phân tích các thành tố liên quan theo ba bình diện kết học, nghĩa học và dụng học. Luận án đã phân định các tiểu loại này thành các nhóm nhỏ. Lựa chọn các  ĐT điển hình để  miêu tả, phân tích sâu các đặc trưng về mặt ngữ nghĩa – ngữ dụng của chúng thông qua các ví dụ từ ngữ liệu thực tế. Phần đối chiếu với tiếng Việt, luận án đã nêu được một số điểm tương đồng và khác biệt trong nghiên cứu phân loại tiểu loại ĐT giữa hai ngôn ngữ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu về ngữ pháp động từ, phân loại động từ  vào việc dạy học, nghiên cứu tiếng Hàn và tiếng Việt với tư cách là một ngoại ngữ cũng như ứng dụng vào thực tế đối dịch tiếng Hàn - Việt.  Kết quả nghiên cứu còn là tư liệu tham khảo cho công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo cho các chương trình giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt cũng như dạy tiếng Việt cho người Hàn.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Tiếp tục nghiên cứu  một cách toàn diện và chuyên sâu về đối chiếu các tiểu loại động từ tiếng Hàn và tiếng Việt. Tiến tới biên soạn một cuốn sách chuyên khảo về ngữ pháp động từ và các tiểu loại động từ tiếng Hàn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

 - Trần Thị Hường (2012), “Nghiên cứu phân loại động từ trong tiếng Hàn, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (12-206), tr.10-18.

- Trần Thị Hường (2012), Khảo sát các nghiên cứu về nội động từ và ngoại động từ tiếng Hàn đối chiếu với tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo quốc tế "Ngành Hàn Quốc học ở Việt Nam 20 năm giảng dạy và nghiên cứu", Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, tr. 1-14.

- Trần Thị Hường (2014), “Nhận diện và phân loại động từ nói năng tiếng Hàn, Tạp chí Từ điển học Bách khoa Thư  (1 - 27), tr.96-103.

- Trần Thị Hường (2014), “Về động từ Gada  Oda trong tiếng Hàn (liên hệ với tiếng Việt)”, Tạp chí Ngôn ngữ (4 - 299),  tr. 72-80.

- Trần Thị Hường (2014), “ Nhận diện và phân định tiểu loại động từ tình thái tiếng Hàn (có liên hệ với tiếng Việt)”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Nước ngoài (30-3), tr.37-47.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   |