Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Lý
Tên đề tài luận án: Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THANH LÝ            2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/7/1981                                                           4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 560/QĐ-ĐT, ngày 21 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo

- Quyết định số: 876/QĐ-ĐT ngày 29/12/2011 được giao đề tài luận án: Quản lý văn hóa tổ chức của đại học đa ngành đa lĩnh vực ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới”.

- Quyết định số 473/QĐ-ĐT ngày 18/6/2013 được chỉnh sửa tên đề tài luận án thành: Quản lý xây dựng văn hóa tổ chức của đại học đa ngành đa lĩnh vực Việt Nam”

- Quyết định số 211/QĐ-ĐT ngày 23/3/2015 được chỉnh sửa tên đề tài luận án thành: Quản lý văn hóa tổ chức của đại học đa ngành đa lĩnh vực ở Việt Nam”.

- Quyết định số 476/QĐ-ĐT ngày 15/6/2015 được chỉnh sửa tên đề tài luận án thành: Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam.

7. Tên đề tài luận án:  Quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                             9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1, GS. TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC

                                                        2, PGS.TS. ĐẶNG BÁ LÃM

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã hệ thống hóa các khái niệm liên quan đến quản lý văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam.

- Đưa ra các thành tố cấu thành VHTC của ĐH.

- Trình bày được quy trình quản lý VHTC của ĐH trong bối cảnh hiện nay.

- Tính cộng tác, hợp tác giữa các đơn vị thành viên của ĐH được xác định là giá trị cốt lõi của VHTC của ĐH.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Mô tả và đánh giá được thực trạng quản lý VHTC của ĐHQGHN theo khung giá trị của Quinn và Cameron.

- Luận án đề xuất các giải pháp quản lý VHTC cho các ĐH ở Việt Nam hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở cho việc đề xuất và hoạch định một số chính sách và cơ chế quản lý mới, đồng thời cũng là dữ liệu quan trọng để xây dựng nội dung giảng dạy về quản trị ĐH hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức trường đại học và chất lượng, năng lực cạnh tranh

- Mô hình văn hóa tổ chức thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong trường đại học

- Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến quá trình thay đổi trong nhà trường đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:            

1.     Nguyễn Thanh Lý (2011),  Đại học tự chủ và vấn đề nghiên cứu giảng dạy đại học, Quản lý Giáo dục, số 26 (2011), tr.9-11.

2.     Nguyễn Thanh Lý (2013), Hình thành và phát triển văn hóa tổ chức của đại học đa ngành đa lĩnh vực, Quản lý Giáo dục 44 (2013), tr.35-39.

3.     Nguyễn Thanh Lý (2014), Các yếu tố ảnh hưởng và vai trò lãnh đạo trong quản lý văn hóa tổ chức của đại học ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí GD&XH, số tháng 46 (107) tháng 01/2015, tr.25-27.

Nguyễn Thanh Lý (2015), Nghiên cứu tổng quan về văn hóa tổ chức trường đại học, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 116 tháng 4/2015, tr.22-24

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |