Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Minh Ánh
Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế và việc xây dựng pháp luật Việt Nam về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Minh Ánh                  

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     15/05/1980                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3506/QĐ-ĐT, ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội       

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 01 năm theo Quyết định số 5503/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế và việc xây dựng pháp luật Việt Nam về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại

8. Chuyên ngành: Luật quốc tế                                      

9. Mã số: 62 38 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Diến, TS. Lê Văn Bính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án phân tích về những thách thức pháp lý trong quá trình thực thi các quy phạm pháp luật quốc tế về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại.

Luận án góp phần đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện pháp luật quốc tế về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại trong một số lĩnh vực điển hình như: du lịch vũ trụ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động vũ trụ, giải quyết tranh chấp thương mại trong hoạt động vũ trụ.

Luận án góp phần đề xuất phương hướng cụ thể để xây dựng một mô hình khung cho hệ thống quy phạm pháp luật về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại của Việt Nam.

Luận án góp phần kiến nghị giải pháp cụ thể để hoàn thiện nội dung hệ thống quy phạm pháp luật về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại của Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu dự thảo các điều khoản cụ thể trong một đạo luật chuyên biệt về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành về các lĩnh vực điển hình có liên quan như: sử dụng vệ tinh, đăng ký cấp phép hoạt động vũ trụ của Việt Nam.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Nguyễn Sao Mai, Đỗ Minh Ánh (2011), “Khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại và những kinh nghiệm pháp lý quốc tế của Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học tập 27 (số 2), tr.118-125.

[2]  Đỗ Minh Ánh (2014), “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong khoảng không vũ trụ”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật điện tử, ngày 22/08/2014.

[3]  Đỗ Minh Ánh (2014), “Hoàn thiện pháp luật về Du lịch Vũ trụ”, Tạp chí Công thương (số 2/10), tr.67-70.

[4]  Đỗ Minh Ánh (2014), “Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện pháp luật quốc tế về khai thác khoảng không vũ trụ nhằm mục đích thương mại”, Tạp chí Công thương (số 2/10), tr.71-74.

[5]  Đỗ Minh Ánh (2014), “Các khía cạnh pháp lí quốc tế về khai thác tài nguyên vũ trụ”, Tạp chí pháp luật và phát triển (số 05-06), tr.98-104.

>>>>> Thông tin LATS bằngTiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |