Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Thông
Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thông

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/11/1976                                               

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ- ĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 195/QĐ-TCT, ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị và Bổ sung cán bộ hướng dẫn hai theo Quyết định số 196/QĐ-TCT, ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị.

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trương Thị Tiến; PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án dựng lại một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2010, phân tích những thành công, những hạn chế của Đảng bộ trong việc xác định hướng đi, đề xuất các giải pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện để phát triển kinh tế nông nghiệp.

- Luận án góp phần cung cấp thêm những cơ sở khoa học, đúc kết những kinh nghiệm, giúp Đảng bộ và các cấp ủy, UBND và các sở, ban, ngành trong thành phố có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình tổng kết thực tiễn để xây dựng các phương án phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ; lịch sử ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng cũng như giúp nghiên cứu sinh khi nghiên cứu thể loại đề tài này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu chủ trương của Đảng về kinh tế nông nghiệp và sự vận dụng của Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kinh tế nông nghiệp vào thực tiễn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan luận án:

Nguyễn Văn Thông (2011), “Quá trình lãnh đạo thực hiện từng bước đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp của Đảng bộ thành phố Hải Phòng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10), tr.79- 82.

Nguyễn Văn Thông (2013), “Quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (199), tr.25- 28.

Nguyễn Văn Thông (2014), “Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo, phát triển ngành kinh tế thủy sản (1996- 2010)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (288), tr.79- 82.

>>>>> Thông tin LATS bằngtiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   |