Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thảo
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu gen mã hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thảo  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     12/4/1980                                                         

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 1796/QĐ-SĐH ngày 23/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn luận án.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu gen mã hóa enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi khuẩn ruột mối bằng kỹ thuật Metagenomics”.

8. Chuyên ngành: Di truyền học                                     

9. Mã số: 62420121.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Trương Nam Hải, TS. Đỗ Thị Huyền

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã tách chiết và tinh sạch được DNA đa hệ gen vi sinh vật ruột mối C. gestroi có kích thước 5.431,60 Mbp. Với bộ dữ liệu này, 125.431 ORF đã được xác định, 1460 loài, trong đó, vi khuẩn chiếm 1368 loài.

- Tổng số 316 ORF mã hoá tám loại enzyme thuỷ phân cellulose được dự đoán.

- Đã phân lập, tách dòng và biểu hiện thành công gene egc dài 1107 bp. Protein EGC có hoạt tính endoglucanase đúng như dự đoán.

- Enzyme EGC hoạt động tối ưu ở 40oC và pH 5,5 đến 6,0. Các thông số động học endoglucanase được xác định theo phương trình Lineweaver-Burk là Km = 16,14 mg/ml và Vmax = 2,28 mmol/phút. Ở nồng độ 10 mM Co2+ làm hoạt tính endoglucanase tăng lên đến 257%.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: endoglucanase được biểu hiện trong đề tài có khả năng ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: phân lập, tách dòng và biểu hiện các gen cellulase khác đã được dự đoán trong bộ dữ liệu DNA đa hệ gên vi sinh vật ruột mối Coptotermes gestroi.

 14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Nguyễn Thị Thảo, Lê Quỳnh Giang, Nguyễn Thanh Ngọc, Đỗ Thị Huyền, Trường Nam Hải (2012), “Sử dụng phương pháp máng đơn (Troughing) để tinh sạch DNA metageneome hệ vi sinh vật cộng sinh trong ruột mối”, Tạp chí Khoa học Đại học Vinh, 41(4A), tr.79-84.

[2]. Nguyễn Thị Thảo, Lê Quỳnh Giang, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Trung, Đỗ Thị Huyền, Trương Nam Hải (2012), “Nghiên cứu làm tăng hiệu quả biến nạp xung điện để tạo thư viện metagenome của hệ vi sinh vật trong ruột mối”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 10(3), tr. 441-447.

[3]. Nguyễn Thị Thảo, Đào Trọng Khoa, Lê Quỳnh Giang, Đỗ Thị Huyền, Nguyễn Thị Trung,  Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Quốc Huy, Trương Nam Hải (2014), Định danh loài mối Coptotermes thu tại chùa Linh Quang, Hà Đông, Hà Nội dựa trên trình tự các đoạn DNA trên gene mã hóa ribosome 16S ti thể”, Tạp chí Sinh học, 36(1), tr. 58-64.

[4]. Thi-Thao NGUYEN, Thi-Huyen DO, Thu-Huong DUONG, Quynh-Giang LE, Trong-Khoa DAO, Thi-Trung NGUYEN, Thi-Quy NGUYEN, Thi-Thu-Hien NGUYEN, Keitarou KIMURA, Nam-Hai TRUONG (2014), “Identification of Vietnamese Coptotermes pest species based on the sequencing of two regions of 16S rARN gene”, B Insectol, 67(1), pp. 131-136.

[5]. Thi Huyen Do, Thi Thao Nguyen, Thanh Ngoc Nguyen, Quynh Giang Le, Cuong Nguyen,Keitarou Kimura, and Nam Hai Truong (2014), “Mining biomass-degrading genes through Illumina-based de novo sequencing and metageneomic analysis of free-living bacteria in the gut of the lower termite Coptotermes gestroi harvested in Vietnam”. J. Biosci. Bioeng, 118(6), pp. 665-671.

>>>>> Xem thông tin bảntiếng Anh.

 Cao Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |