Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Đình Thái
Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học: so sánh đại học công lập và đại học tư thục

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Đình Thái                       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/8/1973                                                    

4. Nơi sinh: thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2363/QĐ-ĐT, ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học: so sánh đại học công lập và đại học tư thục

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục                   

9. Mã số: 62140120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Quý Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Sự gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học có tính hệ thống, tương tác với môi trường bên trong (văn hóa tổ chức; các cơ chế, hình thức và năng lực triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng) và môi trường bên ngoài (môi trường kinh tế - xã hội; văn hóa xã hội; hệ thống giáo dục đại học) làm thay đổi năng lực và nhận thức về chất lượng của cá nhân và tập thể trong trường đại học. Sự khác biệt về mô hình quản trị đại học đã tạo nên sự khác biệt trong mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học công lập và trường đại học tư thục. Với cơ chế, tổ chức tự chủ trong quản trị đại học, mức độ ứng dụng các hoạt động đảm bảo chất lượng gắn kết phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học tư thục cao hơn trường đại học công lập.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng ở các cơ sở giáo dục khác như các sở giáo dục đào tạo, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở,...

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu mở rộng các hoạt động đảm bảo chất lượng, mở rộng khảo sát các trường đại học ở các vùng miền khác nhau để phân tích so sánh giữa các vùng miền. Nghiên cứu, định hình chỉ số, thang đo cụ thể để đo các giá trị chất lượng cho từng hoạt động ĐBCL về nhận thức và năng lực của cá nhân và tập thể theo loại hình văn hóa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-      Đỗ Đình Thái (2012), “Đảm bảo chất lượng và văn hóa chất lượng trong trường đại học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (86), tr. 22-25.

-      Đỗ Đình Thái (2013), “Đảm bảo chất lượng trong xu thế phát triển giáo dục đại học Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục (304), tr. 1-3.

-      Đỗ Đình Thái (2013), “Mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và văn hóa chất lượng bên trong tổ chức giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (97), tr. 45-47.

-      Đỗ Đình Thái (2013), “Năng lực chất lượng – Yếu tố hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học”, Tạp chí Giáo dục (322), tr. 5-7.

-      Đỗ Đình Thái (2014), “Khảo cứu văn hóa chất lượng trong giáo dục đại học châu Âu”, Tạp chí Đại học Sài Gòn (19), tr. 48-53.

-      Đỗ Đình Thái (2014), “Hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học: Mô hình tiến trình nhận thức chất lượng”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (107), tr. 23-25.

-      Đỗ Đình Thái (2014), “Mô hình phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học”, Tạp chí Giáo dục (345), tr. 1-3.

-      Đỗ Đình Thái (2014), “Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (110), tr. 23-26.

-      Đỗ Đình Thái (2015), “Một số quan niệm về đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục (114), tr. 35-38.

-      Do Dinh Thai (2013), “Forming quality institutions in higher education establishments”, 2013 AQAN seminar and roundtable meeting “Building Quality Culture and National Qualifications Framework”, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 16th – 18th, 2013, pp. 177-184.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |