Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Gia Chương
Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Gia Chương                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     04/01/1974                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3506/QĐ-ĐT, ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội        

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập 01 năm theo Quyết định số 5503/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

8. Chuyên ngành: Luật quốc tế                                      

9. Mã số: 62 38 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Diến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đưa ra cơ sở lý luận về việc hoàn thiện pháp luật quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

- Luận án nêu và phân tích tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quốc tế, pháp luật nước ngoài về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

- Luận án phân tích rõ thực trạng pháp luật Việt Nam và quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phân tích khá toàn diện những ưu điểm và hạn chế của thực trạng quy định của pháp luật có liên hệ với thực tiễn áp dụng; từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật năng lượng nguyên tử của Việt Nam và tham gia các điều ước quốc tế về năng lượng nguyên tử nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế này.

- Luận án đề xuất phương hướng, kiến nghị giải pháp cụ thể để góp phần hoàn thiện pháp luật năng lượng nguyên tử của Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Luận án góp phần hoàn thiện và thực thi hiệu quả pháp luật quốc tế về sử dụng NLNT vì mục đích hòa bình của Việt Nam, đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện pháp luật quốc tế và Việt Nam về sử dụng NLNT vì mục đích hòa bình.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu và chuẩn bị cơ sở pháp lý để Việt Nam tham gia một số điều ước quốc tế về sử dụng năng lượng nguyên tử mục đích hòa bình; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số bất cập của luật năng lượng nguyên tử và các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực năng lượng nguyên tử để phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ đời sống nhân dân.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Phạm Gia Chương (2007), “Một số điểm cơ bản về Luật Chuyển giao công nghệ”, Tạp chí Hoạt động khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ (số 2), tr. 12 - 13.

[2]  Phạm Gia Chương (2011), “Vấn đề Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật - Viện Nhà nước và Pháp luật (số 9), tr.68-71.

[3]        Phạm Gia Chương (2011), “Tham gia các điều ước quốc tế về năng lượng hạt nhân”, Tạp chí Hoạt động khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ (số 8), tr. 19 - 21.

[4]    Phạm Gia Chương (2012), “Chính sách năng lượng nguyên tử của một số nước”, Tạp chí Hoạt động khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ (số 12), tr. 76 - 79.

[5]   Phạm Gia Chương (2013), “Vấn đề thực hiện pháp luật quốc tế về bảo đảm an ninh hạt nhân ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (số 23), tr.6 - 10.

[6]  Phạm Gia Chương (2014), “Thực trạng pháp luật năng lượng nguyên tử trong triển khai chương trình điện hạt nhân ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (số 4), tr.32-35.

[7]   Phạm Gia Chương (2014), “Đánh giá sự tương thích  giữa Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện và pháp luật năng lượng nguyên tử Việt Nam”, Trang thông tin Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, truy cập ngày 07 tháng 7 năm 2014, <http://moj.gov.vn/tcdcpl>.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |