Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Lê Thanh
Tên đề tài Luận án: Đảng lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở môt số tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 1996 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Lê Thanh     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/11/1968                                  

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 704/QĐ-SĐH, ngày 15/6/2010 của Hiệu trường Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài Luận án: Đảng lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo ở môt số tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 1996 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam    

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn

11.Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:

- Hệ thống hoá chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo và chỉ đạo của Đảng đối với triển khai thực hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc từ năm 1996 đến năm 2010.

- Hệ thống hoá nội dung vận dụng và hoạt động chỉ đạo thực hiện của một số đảng bộ ở miền núi phía Bắc từ năm 1996 đến năm 2010.

- Rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo thực hiện xoá đói, giảm nghèo của Đảng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xoá đói, giảm nghèo ở các vùng đặc biệt khó khăn nói chung và các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng.

- Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ công tác giảng dạy đối với các môn học có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo của các đảng bộ huyện ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo của các đảng bộ cơ sở ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận án:

1.Trần Lê Thanh (2010), “Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách xã hội thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Lịch sử Đảng (3), tr. 43 - 47.

2. Trần Lê Thanh (2010), “Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn huyện Phúc Thọ - Hà Nội”, Tạp chí Khoa học và phát triển (3), tr. 559 – 567.

3. Trần Lê Thanh (2011), “Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội trong thực hiện xoá đói, giảm nghèo”, Tạp chí Lịch sử Đảng (4), tr. 39 – 43.

4. Trần Lê Thanh (2011), “Các tổ chức chính trị-xã hội tham gia xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình”, Tạp chí Khoa học và phát triển (1), tr. 145 – 155.

5. Trần Lê Thanh (2011), “Hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xoá đói, giảm nghèo ở huyện Xín Mần, Hà Giang”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (4), tr. 30 – 36.

6. Trần Lê Thanh (2012), “Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi phía Bắc”, Hội thảo Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam-những vấn đề lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, chương trình hợp tác Việt-Bỉ, tr. 220 – 224.

 

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   |