Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Thanh Phương
Tên đề tài luận án: ‘Quản lý Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể’

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Phương  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 31/10/1975.                                                   

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 779/QĐ-ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, được giao đề tài Tiến sĩ: ‘Quản lý chất lượng tổng thể trong các trường cao đẳng và đại học ngành Điện’.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài thành: ‘Quản lý Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể’ tại Quyết định số 977/QĐ-ĐT, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: ‘Quản lý Trường Đại học Điện lực theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể’

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục             

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 

Cán bộ hướng dẫn 1: GS.TS Nguyễn Lộc                                                  

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Khẳng định tính hữu dụng và tính khả thi của mô hình TQM trong các trường đại học ở Việt Nam.

- Xây dựng được mô hình QL theo tiếp cận TQM và các biện pháp triển khai trong trường Đại học Điện lực.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

 1 - Trần Thị Thanh Phương (2010), Cần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM ở các Trường thuộc Ngành Điện. Tạp chí Giáo dục, số 242 (Kỳ 2, tháng 7), Tr.13-15.

2 - Trần Thị Thanh Phương (2011), Giải pháp quản lý hoạt động dạy - học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Điện lực. International conference on science and technology, Science and Technics Publishing House, Tr 914-922.

3 - Trần Thị Thanh Phương (2012), Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng trong quá trình dạy học ở bậc đại học. Tạp chí khoa học Giáo dục, số 80 (Tháng 5), Tr 32-39.

4 - Trần Thị Thanh Phương (2012), Vấn đề quản lý chất lượng dạy học Ngoại ngữ ở Trường Đại học Điện lực. Tạp chí Giáo dục, số 287 (Kỳ 2, tháng 6), Tr 63-65, 48.

5 - Trần Thị Thanh Phương (2012), Quản lý chất lượng tổng thể trong Giáo dục Đại học. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 85 (Tháng 10), Tr 25-27.

6 - Trần Thị Thanh Phương (2012), Vai trò khách hàng trong Quản lý chất lượng toàn diện trong giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số 297 (Kỳ 1, Tháng 11), Tr 1-2.

7 - Trần Thị Thanh Phương (2013), Môi trường Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học. Tạp chí Giáo dục, số 320 (Kỳ 2, Tháng 10), Tr 5-6.

8 - Trần Thị Thanh Phương (2013), Các nguyên tắc cơ bản áp dụng quản lý chất lượng tổng thể trong Giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 98 (Tháng 11), Tr 26-28, 54.

9 - Trần Thị Thanh Phương (2014), Mô hình Quản lý chất lượng Trường Đại học Điện lực tiếp cận TQM. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 111 (Tháng 12), Tr 34-36.

10 - Trần Thị Thanh Phương (2014), Sự khác biệt giữa các mô hình quản lý trong giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 119 (Tháng 8), Tr 36-38.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Lê Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   |