Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Thanh Huyền
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xây dựng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thanh Huyền      

2. Giới tính: Nữ  

3. Ngày sinh: 02/01/1981                                                    

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 146/TCT-ĐT, ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xây dựng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam   

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Hồ Khang

                                                         2. PGS.TS Nguyễn Thị Mai Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa và phân tích đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 gắn với việc thực hiện những chức năng cơ bản của văn hóa, nhằm hoàn thành mục tiêu thống nhất đất nước.

- Làm rõ các biện pháp, giải pháp của Đảng đối với xây dựng văn hóa trên miền Bắc đặt trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược: xây dựng CNXH ở miền Bắc, biến miền Bắc thành “nền”, thành “gốc” cho công cuộc giải phóng miền Nam và góp phần hoàn thành cuộc CMDTDCND trong cả nước.

- Đúc rút một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 – những kinh nghiệm phản ánh tính đặc thù của giai đoạn lịch sử và có giá trị tham khảo nhất định cho hiện tại.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu hoặc phục vụ công tác giảng dạy những vấn đề có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Lãnh đạo xây dựng văn hóa giai đoạn 1975- 1986

- Lãnh đạo xây dựng văn hóa trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

14. Các công trình đã công bố có liên quan luận án:

- Phạm Thị Thanh Huyền (2011), “Xây dựng nền văn hóa mới ở miền Bắc phục vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng (246), tr. 51-54.

- Phạm Thị Thanh Huyền (2013), “Đảng với công cuộc xây dựng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học (dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh), Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 274-283.

- Phạm Thị Thanh Huyền (2014),Sức mạnh của văn hóa trong xây dựng hậu phương miền Bắc những năm 1954- 1965”, Tạp chí Giáo dục Lý luận (216), tr. 68-70.

- Hồ Khang - Phạm Thị Thanh Huyền (2015), “Xây dựng hậu phương chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Quân sự (277), tr. 3- 9.

>>>>> Bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Thy - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |