Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Hằng
Tên đề tài luận án: “Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Vũ Thị Hằng       

2. Giới tính: Nữ      

3. Ngày sinh: 07/12/1982                                            

4. Nơi sinh: Bắc giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định về việc thay đổi đề tài luận án cho nghiên cứu sinh, số: 27/QĐ - SĐH ngày 14/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án, số: 61/QĐ - SĐH ngày 06/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định về việc kéo dài thời gian học tập của nghiên cứu sinh khoá QH - 2011- X, số: 3203/QĐ - SĐH ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62.22.80.05

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án “Đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay”được tiến hành trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam về trí thức, trí thức ở các trường đại học và về giáo dục và đào tạo gắn với điều kiện lịch sử cụ thể của giáo dục nước ta hiện nay.

- Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận, phân tích các tư liệu, tác giả đã tiến hành phân tích và đánh giá khách quan thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hệ thống hóa, khái quát hóa lý luận và thực tiễn về vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.

 - Kết quả luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy những vấn đề liên quan; góp thêm luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, biện pháp để xây dựng một triết lý giáo dục mới và chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học Việt Nam hiện nay, nhằm thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hoàn thành khâu đột phá thứ hai mà Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Những vấn đề nảy sinh và tồn tại cũng là xu thế, quy luật tất yếu khách quan trong quá trình nhận thức nhằm xây dựng, phát triển triết lý giáo dục Việt Nam. Với tư cách là giảng viên đại học, tác giả luận án mong muốn góp phần vào việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam nói chung, từ đó tiến tới xây dựng triết lý giáo dục đại học nói riêng. Bởi, trong những năm tới, giáo dục và giáo dục đại học Việt Nam ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sự tác động mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Do đó, việc giáo dục con người và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một nhiệm vụ nặng nề đối với trí thức ở các trường đại học.

- Nghiên cứu về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục… trong những giai đoạn sắp tới, cần phải cụ thể hơn, bám sát với yêu cầu của thực tiễn phát triển xã hội. Nghiên cứu những biến đổi của thế giới tác động đến sự phát triển của giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu, làm rõ các khía cạnh khác nhau về vai trò đội ngũ trí thức nói chung, trí thức của các trường đại học trên cả nước trong việc xây dựng và thực hiện triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay. Qua đó, góp phần thúc đẩy, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam.

- Tập trung đi sâu nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao, phát huy tối đa, hiệu quả vai trò của đội ngũ trí thức ở các trường đại học trong việc xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay.

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án:

- Vũ Thị Hằng (2013), "Triết lý giáo dục và đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển xã hội ở trường đại học Tây Nguyên", Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Tây Nguyên: Lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đề tài TN3/X07, tr. 84-93.

- Vũ Thị Hằng (2013), "Kiên trì thực hiện triết lý phát triển giáo dục Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh", www.tapchicongsan.org.vn (286), tr. 1-4.

- Vũ Thị Hằng (2014), "Trí thức trong các trường đại học với việc xây dựng và hoàn thiện triết lý giáo dục Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (208), tr. 77-81.

- Vũ Thị Hằng (2014), "Phát huy lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức trong các trường đại học hiện nay", www.tapchicongsan.org.vn (291), tr. 1-3.

- Vũ Thị Hằng (2014), "Triết lý giáo dục là cơ sở định hướng chỉ đạo đội ngũ trí thức thực hiện hoạt động giáo dục trong các trường đại học Việt Nam hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (215), tr. 85-88.

- Vũ Thị Hằng (2014), "Phát huy hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học hiện nay", Tạp chí Giáo dục (40), tr. 26-29.

- Vũ Thị Hằng (2015), "Tầm quan trọng của việc xây dựng triết lý giáo dục trong công cuộc đổi mới", Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr. 118-121.

>>>>> Xem bản thông tin bằng tiếng Anh.

 Tân Thy - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |