Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thành Long
Tên đề tài luận án: "Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thành Long      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 20/01/1967                                     

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4423/QĐ-ĐT ngày 18/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 243/QĐ-TCT, ngày 27/8/2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị về việc điều chỉnh tên đề tài luận án.

7. Tên đề tài luận án: "Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay"

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Phạm Công Nhất, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; PGS, TS. Nguyễn Bá Dương, Viện Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án: "Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay" được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp và đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng gắn với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

 - Luận án luận giải, làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay, đánh giá thực trạng thực hiện vai trò, xác định những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện vai trò, dự báo những yếu tố tác động đến việc phát huy vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm và giải pháp phát huy vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án góp phần củng cố, khẳng định quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về giai cấp và đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc. Kết quả của luận án không chỉ có ý nghĩa phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong phạm vi quân đội mà còn có ý nghĩa phòng, chống "diễn biến hòa bình" trong xã hội, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tập hợp và tổ chức giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường trong và ngoài quân đội trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" hiện nay.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hiện nay.

- Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các nhà trường quân đội trong phòng, chống "diễn biến hòa bình" ở các loại hình nhà trường quân đội khác nhau: các nhà trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chỉ huy; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hậu cần; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật,…

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lê Thành Long (2010), "Thực hiện Di chúc của Bác Hồ về xây dựng một nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa", Tạp chí Nghiên cứu khoa học Hậu cần Quân sự (8), tr. 40-44.

- Lê Thành Long (2012), "Nâng cao vai trò đội ngũ giảng viên khoa học Mác - Lênin ở các trường quân đội trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", Tạp chí Giáo dục lý luận (5), tr. 66-69, tr. 80.

- Lê Thành Long (2014), "Nâng cao tính chiến đấu của giảng viên lý luận Mác - Lênin ở các nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự (3), tr. 20-22.

- Lê Thành Long (2014), "Cảnh giác trước thủ đoạn mới của chiến lược "diễn biến hòa bình", Tạp chí Quốc phòng toàn dân (7), tr. 66-69.

- Lê Thành Long (2014), Một số âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay, Chuyên đề khoa học cấp Khoa, Học viện Hậu cần.

>>>>> Xem thông tin LATS bằng tiếng Anh.

 Tân Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   |