Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Kim Hoa
Tên đề tài luận án: La localisation spatiale en français: Le cas de SUR et DANS. (Tên tiếng Việt: Định vị không gian trong tiếng Pháp: Nghiên cứu hai giới từ SUR và DANS)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  ĐẶNG KIM HOA          2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 09/07/1962........................................................... 4. Nơi sinh: Hà Bắc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3203/SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn học tập từ tháng 11/2013 đến tháng 05/2015 theo quyết định số 1466b/QĐ-ĐHNN.

7. Tên đề tài luận án: La localisation spatiale en français: Le cas de SUR et DANS.

(Tên tiếng Việt: Định vị không gian trong tiếng Pháp: Nghiên cứu hai giới từ SUR và DANS)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Pháp............................................. 9. Mã số: 62220203

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thế Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất thuật ngữ chiến lược qui chiếu trên cơ sở phân tích thuật ngữ khung qui chiếu của Levinson (1999) làm công cụ để phân tích các phương tiện định vị không gian.

- Mô tả được phương thức định vị của tiếng Pháp trên những bình diện nổi bật nhất.

- Mô tả được các cách dùng cũng như mạng lưới nghĩa dưới góc độ tri nhận của hai giới từ định vị điển hình SUR và DANS.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có thể sử dụng thuật ngữ chiến lược qui chiếu và mô hình nghiên cứu của luận án để nghiên cứu phương thức định vị không gian trong các ngôn ngữ khác hoặc nghiên cứu cấu trúc ngữ nghĩa của một phương tiện định vị cụ thể khác. Nội dung của luận án cũng là những kiến thức nền tảng để áp dụng vào giảng dạy ngoại ngữ tiếng Pháp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu so sánh hai phương thức định vị không gian Pháp-Việt

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

·         ĐẶNG Kim Hoa (2011), "Giới từ chỉ vị trí trong tiếng Pháp - Cách tiếp cận liên ngôn ngữ Pháp-Việt", Tạp chí Khoa học - ĐHQG HN, Tập 27, số 4, trang 229-236.

·         ĐẶNG Kim Hoa. (2012), "Danh từ bộ phận trong định vị không gian qua tác phẩm Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai", Tạp chí Ngôn ngữ, n° 10, pp. 60-65.

>>>>> Xem bản thêm thông tin tiếng Anh.

 Cầm Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   |