Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Trầm
Tên đề tài luận án: Xác lập cơ địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Thị Trầm                 

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     20/05/1979                                                       

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Quyết định số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội      

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Xác lập cơ địa lý phục vụ phát triển bền vững khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội

8. Chuyên ngành:  Quản lý tài nguyên và Môi trường                  

9. Mã số: 62 85 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TSKH Phạm Hoàng Hải, PGS.TS Nguyễn An Thịnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đã làm rõ sự phân hóa cảnh quan tự nhiên - cảnh quan văn hóa trong hệ thống phân loại cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì dưới tác động của quá trình đô thị hóa.

- Đã đề xuất hệ thống không gian phát triển kinh tế xã hội các trung tâm bảo tồn và  trung tâm đô thị  với các “vành đai” phát triển du lịch, nông nghiệp, nông thôn  thuộc 8 tiểu vùng cảnh quan.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cung cấp cho các nhà quản lý ra quyết định định hướng phát triển bền vững lãnh thổ khu vực Sơn Tây - Ba Vì theo tư tưởng quy hoạch chung của thành phố Hà Nội.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoàn thiện hệ thống phân loại và các nguyên tắc thành lập bản đồ cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phạm Thị Trầm (2012), “Một số vấn đề về phát triển du lịch nông thôn khu vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Số 4 (37), tr.46-52

[2] Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Trầm  (2013), “Nông nghiệp khu vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội: hiện trạng và một số giải pháp cho phát triển  bền vững”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn Số 2 (2), tr.15-20.

[3] Phạm Thị Trầm, Lý Trọng Đại (2013), “Hệ thống phân loại và đặc điểm cảnh quan khu vực Sơn Tây - Ba Vì, Thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 7, Thái Nguyên, tr.404-413.

[4] Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh, Phạm Thị Trầm (2014), “Phân vùng cảnh quan phục vụ định hướng không gian hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khu vực Sơn Tây - Ba Vì trong quá trình đô thị hóa hiện nay của thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 229-239.

[5] Phạm Thị Trầm (2015), “Phương pháp xác định trọng số bằng ma trận tam giác bậc 1 và bậc 2 trong đánh giá thích nghi sinh thái cảnh quan”, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 3 +  4, tr.22-29.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   |