Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Tĩnh
Tên đề tài luận án: Giáo dục pháp luật cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay

1. Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tĩnh                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/5/1963                                                            

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2661/QĐ-ĐT, ngày 09/9/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án:  Giáo dục pháp luật cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật                                            

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Hoàng Thị Kim Quế       

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là tài liệu chuyên khảo đầu tiên ở nước ta nghiên cứu lý luận về giáo dục pháp luật cho cho người dân tỉnh Đắk Lắk và có các điểm mới sau:

- Đánh giá khái quát tình hình nghiên cứu đề tài, chỉ ra những kết quả đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu.

- Xây dựng hệ thống các khái niệm, phạm trù lý luận khoa học về giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk như: Khái niệm, vai trò, đặc trưng và các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk.

- Phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục pháp luật cho người dân tỉnh Đắk Lắk, làm rõ những kết quả, tồn tại, hạn chế của giáo dục pháp luật rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật; giáo dục pháp luật đối với các địa bàn, đối tượng đặc thù và có thể là tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy các môn học Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật;

- Luận án góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận về giáo dục pháp luật nói chung, cho nhóm đối tượng, địa bàn đặc thù nói riêng.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Giáo dục pháp luật là một lĩnh vực có hướng nghiên cứu rộng và đa dạng. Trong khả năng có hạn và khuôn khổ hạn chế của luận án tiến sĩ, tác giả chủ yếu nghiên cứu những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc giáo dục pháp luật cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay . Do vậy, đề tài vẫn cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện, cụ thể hơn từ nhiều góc độ về giáo dục pháp luật để lý luận về giáo dục pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2011), “Một số vấn đề về giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án”, Tạp chí dân chủ và pháp luật (số 4), tr.17-20.

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2012), “Giáo dục pháp luât trong hoạt động khởi kiện và thụ lý vụ án”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp (số 20), tr.42-50.

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2013), “Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tại Toà án”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp (số 24), tr.48-53.

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2013), “Giáo dục pháp luật trong hoạt động hoà giải”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp (số 14), tr.42-46.

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2013), “Giáo dục pháp luật trong hoạt động thu thập chứng cứ tại Toà án”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp (số 04), tr.49-55.

-  Nguyễn Thị Tĩnh (2015), “Vận dụng luật tục trong công tác giáo dục việc thực hiện pháp luật cho cư dân người dân tộc thiểu số”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp (số 01), tr.49-58.

>>>>> Xem them bản thong tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   |