Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tên đề tài luận án: Văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học

1. Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thúy Hằng                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     13/05/1971                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Văn du ký nửa đầu thế kỷ XX và tiến trình hiện đại hóa văn học

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                 

9. Mã số: 62 22 34 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Nho Thìn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Về lý luận: xác lập đặc trưng của văn du ký từ điểm nhìn của giao lưu tiếp biến văn hóa, chú ý đến những ảnh hưởng của văn du ký phương Tây đến văn du ký Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Cụ thể là vấn đề ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn trong văn du ký phương Tây, vấn đề con người cá nhân, cái nhìn nữ quyền và tư duy tả chân trong du ký phương Tây đã ảnh hưởng đến văn du ký Việt Nam như thế nào.

- Về thực tiễn: Phân tích văn du ký Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX với  các điểm nhìn lý luận như trên  cho phép đánh giá đầy đủ hơn, toàn diện hơn về vị trí, ý nghĩa của văn du ký đối với tiến trình hiện đại hóa văn học dân tộc nói chung ở nửa đầu thế kỷ XX, chỉ ra quan hệ tương tác của văn du ký với quan niệm đổi mới về con người, về tư duy tả chân trong văn học hiện đại.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn (nếu có):

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng quan tâm về văn học Việt Nam nói chung và văn du ký nói riêng ở nửa đầu thế kỷ XX.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có):

- Nghiên cứu sâu hơn về quan hệ tương tác của văn du ký với quan niệm đổi mới về con người, nhận thức về các dân tộc khác, ý thức về cái tôi, vấn đề nữ quyền, về nghệ thuật tự sự, tả chân trong văn học hiện đại và đương đại.

- Nghiên cứu văn du ký trong văn học Việt Nam trung đại trong thế đối sánh với văn du ký các nước trên thế giới cùng thời đại.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian):

[1] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2009), “Giá trị văn hóa và văn học của du ký (khảo sát qua sách Du ký Việt Nam)”, Tạp chí Khoa học (25), Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.63-71.

[2] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2009), “Hành trình du ký – góc nhìn mới mẻ hiệu quả trong quảng bá du lịch”, Tạp chí du lịch (3), tr.53-55.

[3] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2014), “Những đặc điểm của văn học du ký trung đại”, Tạp chí Khoa học (3), Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.75-83.

[4] Nguyễn Thị Thúy Hằng (2015), “Những tiền đề văn hóa xã hội của Du ký Việt Nam hiện đại”, Tạp chí Khoa học (2), Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.74-83.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |