Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tống Sỹ Tiến
Tên đề tài luận án: Các cumulant bậc cao trong mô hình Einstein tương quan phi điều hoà đối với các tham số nhiệt động.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tống Sỹ Tiến                               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     02/06/1981                                                                 

4. Nơi sinh:  Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10 /2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Các cumulant bậc cao trong mô hình Einstein tương quan phi điều hoà đối với các tham số nhiệt động.

8. Chuyên ngành: Vật lý  lý thuyết và vật lý toán

9. Mã số:               62440103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng, PGS.TS Phùng Quốc Bảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-   Đề tài của luận án thực hiện việc mở rộng mô hình Einstein tương quan phi điều hoà để tính các cumulant phổ XAFS bậc cao cùng các tham số nhiệt động theo lý thuyết cổ điển và lý thuyết lượng tử. Kết quả thu được là các biểu thức giải tích đơn giản hơn so với các biểu thức giải tích tương ứng tính bằng các phương pháp lý thuyết khác và phù hợp tốt với kết quả thực nghiệm. Vì vậy, nó rất hiệu quả để phân tích phổ XAFS thực nghiệm.

-   Tác giả đã thiết lập được các biểu thức giải tích tổng quát cho thế tương tác hiệu dụng phi điều hoà, các tham số nhiệt động và các cumulant phổ XAFS. Kết quả được áp dụng tính số cho từng cấu trúc tinh thể (FCC; BCC và HCP) với các hệ vật liệu điển hình (Cu; Ni; Fe; W; Zn và Cd).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả tính các tham số nhiệt động và các cumulant phổ XAFS là rất cần thiết trong việc phân tích phổ XAFS thực nghiệm cũng như xác định cấu trúc và các tính chất nhiệt động của các hệ vật liệu.

-   Mô hình này không chỉ cho kết quả tốt đối với kim loại mà còn phù hợp đối với vật liệu bán dẫn và các vật liệu có cấu trúc vô định hình.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 Mở rộng mô hình để nghiên cứu sự phụ thuộc của phổ XAFS vào áp suất, phổ XAFS của các chất bán dẫn và nhiệt độ nóng chảy của các hệ vật liệu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Van Hung, Le Quoc Hung, Tong Sy Tien (2008), “Calculation of EXAFS cumulants of BCC crystals using quantum theory and anharmonic effective potentials”, VNU. J. Science, Vol. 24, No. 1S, pp. 178-182.

[2] Nguyen Van Hung, Tong Sy Tien, Le Hai Hung  (2008), “High-order anharmonic effective potentials and EXAFS cumulants of FCC crystals calculated  from a Morse interaction potential”, Commun. Physics, Vol. 18, No. 2, pp. 75-80.

[3] Nguyen Van Hung, Ngo Trong Hai, Tong Sy Tien, Le Hai Hung (2009),Anharmonic effective potential, thermodynamic parameters, and EXAFS of  HCP crystals, VNU. J. Science, Vol. 25, pp. 213-219.

[4] Nguyen Van Hung, Nguyen Thi Hong Thanh, Tong Sy Tien (2011), “Calculation of  EXAFS cumulants of HCP crystals  using anharmonic effective potential and  classical statistics”,VNU. J. Science, Vol. 27, No. 1S, pp. 104-108.

[5]  Nguyen Van Hung, Bui Thi Thuc, Tong Sy Tien, Le Hai Hung (2011), “Calculation of EXAFS Debye-Waller factors and specific heat of FCC crystals using  anharmonic effective potentials”, VNU.J. Science, Vol. 27, No. 1S, pp. 109-113.

[6]  Nguyen Van Hung, Tong Sy Tien, Nguyen Ba Duc, Dinh Quoc Vuong (2014), “High-order expanded XAFS Debye - Waller factors of HCP crystals based on classical anharmonic correlated Einstein model”, Mod. Phys. Lett. B, Vol. 28, No. 21, pp. 1450174.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

                                                                                   

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |