Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tạ Thị Thu Hiền
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học đến công tác quản lý đào tạo trong hai Đại học Quốc gia

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Tạ Thị Thu Hiền                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/7/1977                                                    

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3478/QĐ-ĐT ngày 23/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập theo Quyết định số 4327/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học đến công tác quản lý đào tạo trong hai Đại học Quốc gia.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục                   

9. Mã số: 62140120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) TS. Tô Thị Thu Hương; 2) TS. Lê Văn Hảo.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-        Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Nhà nước và thực tiễn áp dụng tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần hoàn thiện hệ thống khái niệm và nội dung cơ bản về chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam.

-        Luận án đã thể hiện được các phương pháp và công cụ đánh giá ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

-        Luận án đã làm rõ được mức độ ảnh hưởng của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học đến công tác quản lý đào tạo trong hai Đại học Quốc gia từ đó đề xuất được những giải pháp cơ bản có tính khả thi để triển khai chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

-        Luận án là tài liệu tham khảo và có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ việc nghiên cứu về chính sách giáo dục, nghiên cứu về hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục đại học và nghiên cứu về quản lý đào tạo đại học.

-        Luận án cung cấp những luận cứ khoa học có thể tham khảo trong việc triển khai và đánh giá chính sách kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Nhà nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

-        Đánh giá tác động của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục tới công tác quản lý trong các trường đại học của Việt Nam.

-        Đánh giá tác động của chính sách kiểm định chất lượng giáo dục tới chất lượng đào tạo của các trường đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]     Tạ Thị Thu Hiền (2011), “Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường đại học theo quan điểm của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN)”, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (8), tr. 33-37.

[2]     Tạ Thị Thu Hiền (2013), “Đối sánh (benchmarking): Một số vấn đề nghiên cứu và áp dụng trong giáo dục đại học”, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn Tập 29 (1S), tr. 8-15.

[3]     Hoàng Thị Xuân Hoa, Tạ Thị Thu Hiền (2013), “Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế và Hội nghị bàn tròn của Mạng lưới Đảm bảo chất lượng ASEAN, TP Hồ Chí Minh, tr. 83-91.

[4]     Tạ Thị Thu Hiền (2015), “Chính sách đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội - thực tiễn và bài học kinh nghiệm”, Tạp chí Giáo dục và xã hội (46), tr. 54-57.

[5]     Tạ Thị Thu Hiền (2015), “Thành lập và phát triển các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Giáo dục và Xã hội (47), tr. 25-29.

[6]     Tạ Thị Thu Hiền (2015), “Chính sách kiểm định chất lượng giáo dục và những ảnh hưởng đến việc quản lý chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Giáo dục (Số đặc biệt tháng 5), tr. 230-233.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   |