Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Phương Lan
Tên đề tài luận án: “Vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Phương Lan    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/04/1976                                          

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH ngày 07/05/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

 7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử        

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Quang Thọ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 Luận án: “Vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam đã có những kết quả mới như sau:

- Đã khái quát được những vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

- Đã phân tích và làm rõ thực trạng vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam thời gian qua và nguyên nhân của nó.

- Đề ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể là tài liệu tham khảo trong học tập, nghiên cứu về vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án Vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam cần được tiếp tục nghiên cứu trên nhiều phương diện cụ thể và có sự đầu tư hơn nữa trong những công trình tiếp theo, như:

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu về những nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn vì công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là vấn đề trọng tâm trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

- Tiếp tục đi sâu nghiên cứu về vai trò của Nhà nước với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

14. Các công trình khoa học liên quan đến luận án:  

1. Phạm Phương Lan (PGS.TS Nguyễn Viết Vượng – chủ biên) (2004), Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức và lao động, Nxb lao động.

2. Phạm Phương Lan (Ths. Đinh Đăng Định – chủ biên) (2004), Một số vấn đề về lao động, việc làm và đời sống người lao động ở Việt Nam hiện nay, Nxb lao động.

3. Phạm Phương Lan (2012), “Cổ phần hoá và vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lao động & Công đoàn (507), tr.4-5, tr.25.

4. Phạm Phương Lan (TS. Hoàng Văn Cảnh – chủ biên) (2013), Đạo đức học đại cương, Nxb Lao động.

5. Phạm Phương Lan (2013), “Về chính sách xã hội đối với công nhân trong giai đoạn hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội (7/179), tr.80-84.

6. Phạm Phương Lan (2015), Bàn về vai trò của Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Tạp chí Giáo dục lý luận (230), tr.94-97.

7. Phạm Phương Lan (2015), Giải pháp nâng cao vai trò của Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr.25-27.

>>>>> Xem bản htông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |