Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Lê Tú Quỳnh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng nước (Water Quality Index - WQI) trong phân vùng chất lượng nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Lê Tú Quỳnh      

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 01/12/ 1975                                              

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 1693/QĐ-SĐH ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên luận án tiến sĩ: số 1259/QĐ-SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng nước (Water Quality Index - WQI) trong phân vùng chất lượng nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

8. Chuyên ngành:  Môi trường đất và nước                  

9. Mã số: 62 44 03 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

Hướng dẫn chính: PGS.TS Lê Trình - Viện Môi trường và Phát triển Bền vững

Hướng dẫn phụ:    PGS.TS Trịnh Thị Thanh - Trường ĐHKHTN, Đại học Quốc Gia Hà Nội

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

-         Lần đầu tiên phát triển công thức tính WQI và lập WQI - cải tiến phù hợp đặc điểm tự nhiên, KT-XH và các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

Ø  Đã đưa ra các thông số chất lượng nước, trọng số và hàm chuyển đổi chỉ số phụ phù hợp với đặc điểm tự nhiên, KT-XH và các nguồn thải ở tỉnh Thái Nguyên.

Ø  Đã cải tiến công thức hàm tổng hợp WQI của Mỹ với việc sử dụng các thông số có độc tính cao và thuận lợi trong tính toán khi thiếu số liệu.

-         Lần đầu tiên sử dụng WQI - cải tiến với các thông số, trọng số đặc trưng để phân vùng chất lượng nước sông Cầu - Công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ kết quả thu được xây dựng các bản đồ phân vùng CLN sông Cầu - Công ở Thái Nguyên theo WQI - cải tiến, cho phép định hướng về tiềm năng sử dụng các nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm nước các sông trên địa bàn Tỉnh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

-         Là công cụ hữu ích nhằm đánh giá chất lượng nước sông một cách tổng thể dựa trên giá trị của tập hợp các thông số môi trường;

-         Là phương pháp dễ sử dụng và tính toán trong điều kiện thực tế, ngay cả khi thiếu số liệu quan trắc;

-         Là cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý thông qua việc xác định hiện trạng và diễn biễn chất lượng nước trong toàn tỉnh, toàn lưu vực giúp các doanh nghiệp, dân chúng có nhu cầu sử dụng nước biết rõ khả năng sử dụng nước ở từng đoạn sông;

-         Là cơ sở để định hướng về tiềm năng sử dụng các nguồn nước và kiểm soát ô nhiễm nước tại các đoạn sông trên địa bàn tỉnh.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-         Tiếp tục nghiên cứu phương pháp luận xây dựng thang phân loại chỉ số WQI cho các lưu vực sông khác.

-         Tiếp tục nghiên cứu phương pháp luận để bổ sung hoặc thay thế các thông số trong công thức WQI có sử dụng trọng số trong trường hợp lập WQI cho các lưu vực sông khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.     Nguyễn Lê Tú Quỳnh, Lê Trình (2010), "Thiết lập và áp dụng các mô hình chỉ số chất lượng nước của một số quốc gia trên thế giới", Tạp chí Môi trường, ISN 1859 - 042X, số 08/2010, trang 55 - 58.

2.     Lê Trình, Dương Thái Bình, Nguyễn Lê Tú Quỳnh (2010), "Phân vùng chất lượng nước các sông, hồ khu vực thành phố Hà Nội - phương pháp và kết quả", Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự - Viện Khoa học và công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043, số 09/2010, trang 21 - 29.

3.     Nguyễn Lê Tú Quỳnh, Lê Trình (2013), "Nghiên cứu phân vùng ô nhiễm môi trường nước sông vùng Hà Nội", Tạp chí Môi trường, ISSN 1859 - 042X, số 05/2013, trang 56 - 60.

4.     Nguyễn Lê Tú Quỳnh, Lê Trình (2014), "Nghiên cứu phân vùng ô nhiễm môi trường nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ISSN 1859 - 1447, số 12/2014, trang 26 - 28.

5.     Nguyễn Lê Tú Quỳnh, Lê Trình (2015), "Xây dựng chỉ số chất lượng nước trong phân vùng chất lượng nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên", Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043, số 35, 02/2015, trang 136 - 141.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |