Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Huệ
Tên đề tài luận án: Élaboration d’une approche pédagogique intégrant des tice pour améliorer la compétence de compréhension de textes en français de spécialité des étudiants de l’académie de la police populaire (Xây dựng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu các văn bản tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Huệ    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/02/1978            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 1549/QĐ-ĐHNN ngày 19/11/2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Élaboration d’une approche pédagogique intégrant des tice pour améliorer la compétence de compréhension de textes en français de spécialité des étudiants de l’académie de la police populaire (Xây dựng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực đọc hiểu các văn bản tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân)

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng pháp 

9. Mã số: 62 41 01 11

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu, khảo sát một cách toàn diện các vấn đề về ngôn ngữ ngữ chuyên ngành, đặc điểm của tiếng ngôn ngữ chuyên ngành nói chung và tiếng pháp cảnh sát nói riêng cũng như lịch sử phát triển và phương pháp giảng dạy tiếng pháp chuyên ngành qua các giai đoạn phát triển, về dạy đọc hiểu và dạy đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành cũng như những ứng dụng của công nghệ thông tin là một công cụ hữu hiệu giúp cải thiện năng lực đọc hiểu các văn bản tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên Học viện  Cảnh sát Nhân dân.

Luận án xác định được các yếu tố cần lưu ý khi giảng dạy tiếng pháp chuyên ngành cảnh sát theo đường hướng hành động có sử dụng công nghệ thông tin và đề xuất một số gợi ý hữu ích trong quá trình giảng dạy tiếng pháp cảnh sát. Cụ thể, nghiên cứu đã đưa ra những kết luận quan trọng sau:

1.   Tiếng pháp cảnh sát, vốn là một ngoại ngữ chuyên ngành, được giảng dạy như một môn chuyên ngành cảnh sát bằng tiếng pháp hơn là một ngoại ngữ. Việc giảng dạy tiếng pháp cảnh sát tại Học viện Cảnh sát nhân dân nhất là kỹ năng đọc đang là một hình ảnh kém tích cực khi người học không làm chủ được kỹ năng đọc hiểu và gặp khó khăn trong việc tiếp cận với tiếng pháp cảnh sát và người dạy chưa giúp người học tiếp cận với những phương pháp giảng dạy mới để phát triển năng lực đọc hiêu tiếng pháp chuyên ngành cảnh sát.

2.   Những khó khăn đó chủ yếu đến từ việc thiếu chiến lược dạy/học đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành, thiếu kiến thức chuyên ngành, thiếu ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học

3.   Để cải thiện kỹ năng đọc hiểu tiếng pháp cảnh sát của sinh viên, cần phải thiết kế một đường hướng sư phạm kích thích ham muốn học, ham muốn làm việc để giúp người học chủ động tham gia vào bài giảng trên lớp cũng như ở nhà.

4.   Đường hướng sư phạm đó được xây dựng trên lý thuyết của đường hướng giao tiếp hành động, chiến lược đọc hiểu trước, trong và sau một cách cụ thể các hoạt động và mỗi một hoạt động đều chỉ ra việc sử dụng công nghệ thông tin như thế nào là phù hợp để giúp sinh viên cải thiện được năng lực đọc hiểu tiếng pháp cảnh sát.

5.   Bằng việc ứng dụng đường hướng sư phạm có sử dụng công nghệ thông tin trên vào giảng dạy thực nghiệm và sử dụng các công cụ đánh giá phù hợp, đường hướng sư phạm đã đề xuất đã chứng minh được giả thuyết của luận án.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào việc dạy và học tiếng pháp cảnh sát với tư cách là một ngoại ngữ, có thể giúp người dạy và người học có một chiến lược dạy và học phù hợp trong kỷ nguyên công nghệ số.

Những lưu ý và gợi ý về phương pháp giảng dạy tiếng pháp cảnh sát sẽ giúp cho giáo viên có được những ứng dụng vào thực tế giảng dạy một cách cụ thể, rõ ràng để nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng pháp chuyên ngành tại Học  viện  Cảnh sát  Nhân dân.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu, xây dựng một trang web về giảng dạy tiếng pháp cảnh sát phù hợp với thực tiễn Việt Nam

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1) Nguyễn Thị Huệ (2008), Ảnh hưởng của kiểm tra đánh giá đến quá trình dạy học ngoại ngữ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

2) Nguyễn Thị Huệ (2008), Phương pháp dạy học và việc tổ chức thi kiểm tra đánh giá môn Ngoại ngữ ở Học viện CSND. Kỷ yếu dạy tốt-học tốt Học viện CSND năm 2008, tr 40-44.

3) Nguyễn Thị Huệ (2012), Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đến quá trình dạy học ngoại ngữ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

4) Nguyễn Thị Huệ (2012), Phương pháp thiết kế bài kiểm tra-đánh giá kỹ năng đọc hiểu tiếng nước ngoài đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 94, số 06, 2012 tr 143-147.

5) Nguyễn Thị Huệ (2012), Tổ chức dạy học theo dự án-một hình thức thích hợp trong dạy các môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân đăng trên tạp chí Cảnh sát Nhân dân , ISSN 1859-4220, số tháng 11, 2012, tr19-23.

6) Nguyễn Thị Huệ (Janvier 2015), Training methodology and the work of testing, assessing the knowledge or foreign language subjects of the People’s Police Académy 11(102) 2014, tr17-19.

7) Nguyễn Thị Huệ (2015), Xu hướng tương tác hành động trong dạy học ngoại ngữ đăng trên tạp chí Tạp chí Cảnh sát Nhân dân, ISSN 1859-4220, số tháng 10, 2015, tr 43-45.

>>>>> Thông tin bằng tiếng Anh.

 Cầm Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   |