Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thuật ngữ công an trong tiếng Hán hiện đại và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 03 / 02 / 1979                                                  

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1437/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thuật ngữ công an trong tiếng Hán hiện đại và cách chuyển dịch sang tiếng Việt

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc                                          

9. Mã số: 62220204

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và ngữ nghĩa của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại. Chỉ ra những đặc điểm về số âm tiết, tính tiết tấu cũng như cấu trúc nội tại cũng như đặc điểm ngữ nghĩa, các cơ sở định danh của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán. Trên cơ sở lý luận hữu quan và thực tiễn chuyển dịch gần 2000 đơn vị thuật ngữ, luận án đã tiến hành phân tích, đưa ra những nguyên tắc và phương pháp về chuyển dịch thuật ngữ chuyên ngành công an tiếng Hán sang tiếng Việt.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án không những giúp người học hiểu biết sâu hơn về thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán, mà còn có giá trị ứng dụng trong công tác nghiên cứu dịch thuật, giảng dạy ngôn ngữ và biên soạn giáo trình.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho những công trình nghiên cứu tiếp theo về so sánh thuật ngữ chuyên ngành công an giữa tiếng Hán và tiếng Việt cũng như công tác biên soạn Từ điển chuyên ngành công an Hán - Việt. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, luận án có thể phát triển theo hướng đi sâu nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa xã hội đến việc hình thành và phát triển thuật ngữ nói chung và thuật ngữ chuyên ngành công an nói riêng.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1)   Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng (2015), “Đôi nét về đặc điểm của thuật ngữ danh từ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc  – Viện Nghiên cứu Trung Quốc – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, số 7 (167), 2015, tr. 64- 67 (ISSN-0868-3670).

2)   Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng (2015), “Một số đặc điểm hình thức của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán hiện đại”, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (239), 2015, tr. 87-90 (ISSN-0868-3409).

3)   Hoàng Ngọc Nguyễn Hồng (2015), “Đôi nét về đặc điểm định danh của thuật ngữ chuyên ngành công an trong tiếng Hán”, Tạp chí Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội - Nghiên cứu nước ngoài, Tập 31, Số 3, 2015, tr. 28-32 (ISSN-0866-8612)

 >>>>> Thông tin tiếng Anh.

 Cầm Tài - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |