Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Cẩm Ngọc
Tên đề tài luận án: Vai trò của trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Cẩm Ngọc    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/02/1984

4. Nơi sinh: Lạng Sơn

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ-SĐH ngày 8/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: thay đổi tên đề tài luận án theo quyết định số 736/QĐ-SĐH  ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường.

7. Tên đề tài luận án: Vai trò của trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh; GS.TS. Hoàng Chí Bảo

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên về vai trò của trí thức tinh hoa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Dựa trên nguồn tài liệu chính thống đã được công bố cả trong và ngoài nước, luận án đã xây dựng được một khung lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về trí thức tinh hoa Việt Nam, góp phần luận giải và làm sáng tỏ vai trò của họ đối với sự nghiệp phát triển và chấn hưng đất nước. Đồng thời, luận án cũng đưa ra một vài khuyến nghị về giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ này trong giai đoạn tiếp theo của tiến trình đổi mới ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc học tập của sinh viên, học viên chuyên ngành Chính trị Việt Nam và cho những người quan tâm nghiên cứu về giới trí thức hoặc giới tinh hoa của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vai trò của giới tinh hoa chính trị Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

-  Hoàng Chí Bảo, Nguyễn Cẩm Ngọc (2012), “Nhân tài với phát triển bền vững”, Tạp chí Tuyên giáo (11), tr. 22-27.

-  Nguyễn Cẩm Ngọc (2012), “Trí thức Khoa học xã hội nhân văn với sự nghiệp đổi mới để phát triển đất nước”, Tạp chí Phát triển Nhân lực (3), tr. 23-26.

-  Nguyễn Cẩm Ngọc (2012), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tạp chí Phát triển Nhân lực (4), tr. 24-27.

-  Nguyễn Cẩm Ngọc (2015), “Think Tank - Một mô hình tổ chức hiện đại tạo cơ hội cho giới trí thức tinh hoa góp phần hoạch định chính sách quốc gia”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Xã hội và Nhân văn (2), tr. 60-71.

-  Nguyễn Cẩm Ngọc (2015), “Vai trò của trí thức tinh hoa trong các ngành văn hóa - nghệ thuật ở Việt Nam thời kỳ đổi mới”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (374), tr. 3-8.

>>>>> Xem thông tin chi tiết bản tiếng Anh.

 Lê Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   |