Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Tứ Hải
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tách và xác định dạng asen(III) và asen(V) vô cơ trong các mẫu nước tự nhiên”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Tứ Hải                                 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/02/1962                                                                     

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2385/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Tạm ngừng học 18 tháng.       

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp tách và xác định dạng asen(III) và asen(V) vô cơ trong các mẫu nước tự nhiên”

8. Chuyên ngành: Hóa phân tích                                              

9. Mã số: 62 44 29 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Hồng Côn, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Lần đầu tiên xác định được các hằng số phân ly các nấc của các axit H3AsO4 và H3AsO3 trong các hệ dung môi hữu cơ – nước khác nhau, từ đó xây dựng được giản đồ phân bố các cấu tử theo pH trong dung dịch của asen(III), asen(V) trong các hệ dung môi đó.

- Lần đầu tiên sử dụng hệ dung môi hữu cơ – nước xây dựng một quy trình tách riêng rẽ asen(III) và asen(V) trong cùng một mẫu nước bằng nhựa trao đổi anion thông dụng có sẵn trên thị trường. Quy trình tách cho phép xác định hàm lượng asen(III), asen(V), tổng asen hữu cơ trong nước tự nhiên ở hàm lượng vết kết hợp phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hyđrua hóa.

- Luận án đã khảo sát và đưa ra được các giải pháp loại trừ ảnh hưởng của các yếu tố như sự có mặt của oxi không khí, các cation, anion và các dạng asen hữu cơ đến phương pháp phân tích. So với các nghiên cứu trước đó, phương pháp đề xuất của luận án được hoàn thiện hơn và khắc phục được các thiếu sót của các quy trình xác định asen(III), asen(V) đã công bố.           

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần vào việc phân tích riêng rẽ asen(III) bên cạnh asen(V) trong các mẫu nước thực tế - một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay trong việc đánh giá độc tính cũng như tác động của chất độc này đối với môi trường và con người.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục hoàn thiện các quy trình phân tích các dạng As(III), As(V) trong các đối tượng môi trường khác như trầm tích, mẫu nước thải…

Ngoài ra các kết quả nghiên cứu của của luận án còn mở ra hướng nghiên cứu mới cho các đề tài khác về việc tách và xác định dạng các chất trong dung dịch sử dụng hõn hợp dung môi hữu cơ – nước và sự phân li theo pH cũng như sử dụng khả năng hấp thu của cột trao đổi ion, đây là phương pháp thông dụng, rẻ tiền, dễ làm mà vẫn cho kết quả đáng tin cậy.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]. Lê Tứ Hải, Trần Hồng Côn (2013), ”Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố đến quá trình hấp phụ asen của nhựa trao đổi anion Dowex – 200”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6, tr. 216 – 221.         

[2]. Lê Tứ Hải, Trần Hồng Côn (2014), ”Khảo sát sự hấp phụ asen của vật liệu γ – Al2O3 – SDS – APDC và ứng dụng trong kỹ thuật chiết pha rắn nhằm xác định As(III) trong các mẫu nước”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học,19, pp. 1-7.

[3]. Lê Tứ Hải, Trần Hồng Côn, Phạm Hồng Chuyên (2014), ”Khảo sát khả năng lưu giữ và tách As(III) ra khỏi As(V) trong cùng dung dịch nước bằng nhựa trao đổi anion”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 30(5S), pp. 190 – 195.

[4]. Lê Tứ Hải, Phạm Hồng Chuyên (2015), ” Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của axit asenic (H2AsO4), axit asenơ (H3AsO3)”, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 1(29), pp. 12 – 15.

[5]. Lê Tứ Hải, Trần Hồng Côn, Phạm Hồng Chuyên (2015), ”Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của axit asenic (H3AsO4), axit asenơ (H3AsO3). Phần 2: Ảnh hưởng của dung môi axeton – nước”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20, pp. 89 – 95.

>>>>> Thông tin bang tiếng Anh.                                                                                             

 Quang Nguyễn - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |