Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Chung
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Chung            

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/11/1984                                           

4. Nơi sinh: Hòa Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ-ĐT, ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945;

- Góp phần làm rõ sự vận dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin của Đảng và Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa và phụ thuộc;

- Rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử cho Đảng giải quyết vấn đề dân tộc, mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong giai đoạn hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để vận dụng vào việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc hiện nay;

- Luận án làm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng trong các học viện, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Tiếp tục nghiên cứu về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

- Nguyễn Văn Chung (2010), “Chủ trương của Đảng và Hồ Chí Minh trong việc giải quyết vấn đề dân tộc ở Đông Dương tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (161+162), tr. 31-34.

- Nguyễn Văn Chung (2011), “Chủ trương của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong việc đoàn kết, tập hợp tầng lớp trí thức, tiểu tư sản thời kỳ 1930-1945”, Tạp chí Mặt trận (89), tr.8-12.

- Nguyễn Văn Chung (2011), “Về sự lựa chọn chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc”, Tạp chí Thông tin khoa học xã hội (344), tr.3-10.

- Nguyễn Văn Chung (2011), “Hồ Chí Minh - người tạo dựng các yếu tố tiền đề cho sự ra đời của hệ thống chính trị Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông (9), tr.16-21.

- Nguyễn Văn Chung (2012), “Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế Cộng sản trong những năm 1930-1938 - dưới góc nhìn văn hóa ứng xử”, Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.267-280.

- Nguyễn Văn Chung (2012), “Chủ trương của Đảng trong việc giải quyết vấn đề quốc gia dân tộc ở Đông Dương thời kỳ 1930-1945”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (56), tr. 8-13.

- Nguyễn Văn Chung (2015), “Tìm hiểu về chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc độc lập của Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930”, Tạp chí Lịch sử Đảng (292), tr. 57-61.

- Nguyễn Văn Chung (2015), “Phương châm, nguyên tắc của Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc vận động vì các quyền dân sinh, dân chủ (1936-1939)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (300), tr.66-71.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Ngọc Tân - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |