Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đinh Thị Hiền
Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Thị Hiền                             

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:    01/04/1984                                                                   

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4531 /QĐ-KHTN-CTSV ngày 10 / 12 / 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm”

8. Chuyên ngành:  Hóa Vô cơ                                                  

9. Mã số: 62440113

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS.Triệu Thị Nguyệt

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS.Lê Thị Hồng Hải

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Đã tổng hợp được 48 phức chất của đất hiếm Ln(III) (Ln = Y, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Ho, Er) với naphthyoltrifloaxeton và phức chất hỗn hợp của chúng với các phối tử hữu cơ. Cụ thể là:

– 8 phức chất đất hiếm với HTFNB, có công thức là Ln(TFNB)3(H2O)2.

– 8 phức chất hỗn hợp của đất hiếm với HTFNB và Phen, có công thức là Ln(TFNB)3.Phen.

– 8 phức chất hỗn hợp của đất hiếm với HTFNB và Bpy, có công thức là Ln(TFNB)3.Bpy.

– 8 phức chất hỗn hợp của đất hiếm với HTFNB và BpyO1, có công thức là Ln(TFNB)3.BpyO1.

– 8 phức chất hỗn hợp của đất hiếm với HTFNB và BpyO2, có công thức là Ln(TFNB)3.BpyO2.

– 8 phức chất hỗn hợp của đất hiếm với HTFNB và TPPO, có công  thức là Ln(TFNB)3(TPPO)2.

+ Trong số đó, 23 phức chất chưa từng được công bố, đó là 16 phức chất hỗn hợp  Ln(TFNB)3X với  Ln = (Y, Pr, Nd, Er, Sm, Eu, Tb, Ho), X= (BpyO1, BpyO2) và 7 phức chất hỗn hợp phối tử Ln(TFNB)3(TPPO)2 với  Ln = (Y, Pr, Nd, Er, Sm, Tb, Ho).

+ Đã nghiên cứu các sản phẩm bằng phương pháp phân tích nguyên tố, phổ khối lượng, phổ hấp thụ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Kết quả thu được xác nhận đã tạo thành liên kết giữa các phối tử và ion đất hiếm. Trong thành phần các phức chất bậc hai với đất hiếm có nước phối trí, trong các phức chất hỗn hợp các phối tử phụ trợ đã đẩy H2O ra khỏi cầu phối trí và tham gia phối trí với Ln(III).

+ Đã xác định được cấu trúc của 10 phức chất bằng phương pháp X–ray đơn tinh thể. Kết quả chỉ ra rằng trong các sản phẩm, Ln(III) đều có số phối trí 8 thông qua liên kết với sáu nguyên tử oxi của ba phối tử TFNB- và O hoặc N của các phối tử phụ trợ (Phen, Bpy, BpyO1, BpyO2). Các cấu trúc đều có R1 < 10 %, đạt được yêu cầu của một tinh thể tốt. Trong số đó, các  phức chất hỗn hợp với BpyO1 và BpyO2 có những đặc điểm thú vị về cấu trúc và là các cấu trúc chưa từng được công bố. Cấu trúc tinh thể của phức chất hỗn hợp với Phen, Bpy và BpyO2 có tương tác π-π

+ Đã nghiên cứu tính chất quang học của các phức chất Eu(III) bằng phương pháp phổ hấp thụ UV–Vis, phổ kích thích và phổ PL. Eu(TFNB)3(H2O)2 không phát quang, các phức chất hỗn hợp phát quang tốt. Phổ PL  của các phức chất hỗn hợp đều có các đỉnh phát xạ của ion Eu3+ tương ứng với các dải chuyển f–f  là 5D0 → 7FJ (J = 0 – 4), trong đó dải 5D0 → 7F2 tại bước sóng λ = 612 – 618 nm ứng với ánh sáng đỏ có cường độ mạnh nhất, cho thấy do quá trình chuyển năng lượng hiệu quả từ phối tử sang ion đất hiếm.12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của các phức chất đất hiếm có khả năng phát quang với phối tử β-đixeton có cấu trúc đại phân tử và polyme phối trí.

- Các phức chất tổng hợp được ứng dụng trong việc chế tạo sensor nhận biết pH trong cơ thể con người, sensor nhận biết cation, anion kim loại.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Cao Thị Ly (2013), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất naphthoyltrifloaxetnat của một số nguyên tố đất hiếm”, Tạp chí hóa học, 51(6), tr. 672–676.

2. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2013), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxetnat và o–phentrolin”, Tạp chí hóa học, 51(3AB), tr. 369–372.

3. Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Đinh Thị Hiền (2013), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxetnat và bis–pyridin”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 19(2), tr. 3–8.

4. Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Đinh Thị Hiền (2013), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxetnat và 2,2 dipyridin N, N dioxi”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 19(1), tr. 26–31.

5. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2014), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxetnat và triphenylphotphin oxit”, Tạp chí hóa học, 52(1), tr. 91-95.

6. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2014), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất hỗn hợp của một số nguyên tố đất hiếm với naphthoyltrifloaxetnat và 2,2 dipyridin N– oxi”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 19(3), tr. 86-91.

7. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2014), “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyriđin của Ho(III)”, Tạp chí hóa học, 52(5A), tr. 157–160.

8. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy (2014), “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyriđin của Nd(III)”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 30(5S), tr. 204-209.

9. Triệu Thị Nguyệt, Đinh Thị Hiền, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Hùng Huy, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền (2015), “Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của La(III) với naphthoyltrifloaxetnat và o–phentrolin”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20 (2), Tr. 30-37.

10. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Hồng Hải (2015), “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và o–phenanthrolin của Y(III)”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20 (4), tr.7-12.

11. Đinh Thị Hiền, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải, Lê Thị Hồng Hải (2015), “Nghiên cứu cấu trúc phức chất hỗn hợp của naphtalenthoyltrifloaxeton và 2,2’ bipyriđin của La(III)”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 20(3), tr.105-110.

12. Thi–Nguyet Trieu, Thi–Hien Dinh, Hung–Huy Nguyen, Ulrich Abram and Minh–Hai Nguyen (2015), “Novel lanthanide(III) ternary complexes with naphthoyltrifluoroacetone:  A synthetic and spectroscopic study”, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, B641(11), pp. 1934-1940.     

>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |