Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thúy Thơm
Tên đề tài luận án: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt (Qua thời Trần)

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thúy Thơm

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 05/05/1968

4.     Nơi sinh: Nam Định

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2416/2015/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt (Qua thời Trần)

8.     Chuyên ngành: Tôn giáo học

9.     Mã số: 62 22 90 01

10.  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

11.  Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Là luận án Tiến sĩ Tôn giáo học đầu tiên nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.

- Luận án chỉ ra những đặc điểm của Phật giáo và tín ngưỡng của người Việt thời Trần.

- Phân tích, làm rõ văn hóa tín ngưỡng của người Việt thời Trần dưới tác động của Phật giáo trên một số phương diện: tín ngưỡng triều đình thời Trần và tín ngưỡng dân gian. Chỉ ra những giá trị của vai trò Phật giáo đối với tín ngưỡng người Việt triều Trần ở cả hai phương diện đó.

- Đánh giá về vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng của người Việt thời Trần.

- Đưa ra những khuyến nghị và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo thời Trần trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam hiện nay.

12.   Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

                  Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, học tập Tôn giáo học, Văn hóa học, Sử học, Triết học..., tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu, nhà quản lý muốn vận dụng lý thuyết và kết quả của luận án trong việc nghiên cứu, quản lý, hoạch định chính sách tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

13.  Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

      - Tiếp tục nghiên cứu sâu về Phật giáo Việt Nam thời kỳ Lý - Trần.

      - Vai trò Phật giáo trong văn hóa Việt Nam

       14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1.         Nguyễn Thúy Thơm (2010), "Suy nghĩ về vai trò "Hộ quốc, An dân" của Phật giáo trong lịch sử Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (8), tr. 40-43.

2.         Nguyễn Thúy Thơm (2011), "Chùa Diên Phúc với vương triều Lý - Lịch sử và hiện tại", Tạp chí Khuông Việt (12+13), tr. 71-74.

3.         Nguyễn Thúy Thơm (2012), "Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Kỷ yếu Hội thảo Kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2011), Nxb Tôn giáo, tr. 68-72.

4.         Nguyễn Thúy Thơm (2012), "Tinh thần Phật giáo với việc tang văn minh - tiến bộ", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (9), tr. 20-26.

5.         Nguyễn Thúy Thơm (Thích Minh Thịnh) (2012), "Chùa Diên Phúc - một danh thắng lịch sử quý báu của Thăng Long Hà Nội", Kế thừa các giá trị văn hóa Phật giáo để xây dựng và phát triển đất nước, Nxb Lao động, tr. 100-104.

6.         Nguyễn Thúy Thơm (Thích Minh Thịnh) (2015), “Vu Lan nhớ đấng sinh thành”, Kỷ yếu tọa đàm khoa học Vu Lan - Báo hiếu của đạo phật với xã hội Việt Nam hiện nay, Nxb Tôn giáo, tr.191-201.

7.         Nguyễn Thúy Thơm (2015), "Vai trò của Phật giáo đối với tín ngưỡng làng xã thời Trần", Tạp chí Cộng Sản, Http://www.tapchicongsan.org.vn.

8.         Nguyễn Thúy Thơm (2015), "Phật giáo và tín ngưỡng dân gian thời Trần", Tạp chí Lý luận chính trị (12), tr. 22-26.

9.         Nguyễn Thúy Thơm (2015), ""Niềm tin tôn giáo" của các vua nhà Trần", Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (11), tr. 65-76.

10.           Nguyễn Thúy Thơm (2016), "Tư tưởng Phật giáo trong đường lối trị nước của các vua Trần", Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (1), tr. 40-45.

11.      Nguyễn Thúy Thơm (2016), "Mối quan hệ vua – quan, tướng, quân - dân ở triều Trần dưới ảnh hưởng của Phật giáo", Tạp chí giáo dục lý luận (239), tr. 31-33, 38.

>>>>>> Xem thêm bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |