Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Nghĩa
Tên đề tài luận án: Hiệu ứng âm – điện – từ trong các hệ bán dẫn một chiều

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Nghĩa                      

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     20/01/1979                                                                  

4. Nơi sinh:  Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3614/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hiệu ứng âm – điện – từ trong các hệ bán dẫn một chiều

8. Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và vật lí toán                            

9. Mã số:  62440103

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Vũ Nhân

                                                            Hướng dẫn phụ:    GS.TS Nguyễn Quang Báu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Chúng tôi nhận được phương trình động lượng tử cho điện tử  và các biểu thức giải tích cho dòng âm - điện và trường âm - điện - từ  trong các dây lượng tử.

- Chúng tôi cũng chỉ ra ảnh hưởng của hiệu ứng giam cầm điện tử trong các dây lượng tử lên dòng âm - điện và trường âm - điện - từ.

- Chúng tôi nhận được biểu thức giải tích của dòng âm - điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn trong trường hợp có sóng điện từ ngoài. Các kết quả cho thấy rằng sóng điện từ ảnh hưởng mạnh đến dòng âm- điện trong dây lượng tử.

- Các kết quả giải tích được tính số và so sánh với các kết quả lý thuyết khác. Các so sánh này cho thấy rằng, các kết quả lý thuyết của chúng tôi là phù hợp tương đối tốt với các kết quả của các tác giả khác. Các kết quả thu được cũng chỉ ra rằng có sự xuất hiện các đỉnh là do sự giam cầm của điện tử và dịch chuyển năng lượng giữa các mini vùng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các kết quả nghiên cứu đã thu được trong luận án đóng góp vào việc cung cấp thông tin về các hiệu ứng âm-điện-từ cho các nhà vật lý thực nghiệm trong việc chế tạo vật liệu nano.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án có thể được mở rộng nghiên cứu hiệu ứng âm – điện – từ trong các dây lượng tử khi xét đến sự giam cầm phonon và nghiên cứu hiệu ứng này trong các hệ bán dẫn không chiều (chấm lượng tử),…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau, Nguyen Vu Nhan and Dinh Quoc Vuong (2012) “Calculation of the acoustomagnetoelectric field in a rectangular quantum wire with an infinite potential in the presence of an external magnetic field”: PIERS Proceedings, Kuala Lumpur-Malaysia, pp. 772 – 777.

[2] Nguyen Van Nghia, Nguyen Dinh Nam, Nguyen Quang Bau (2012) “Calculations of the acoustoelectric current in a cylindrical quantum wire with an infinite potential”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 28, 1S, pp. 103-108.

[3] Nguyen Van Nghia, Dinh Quoc Vuong, Nguyen Quang Bau (2012) “Calculations of the acoustoelectric current in a rectangular quantum wire”, Proceedings Natl. Conf. Theor. Phys. 37, pp. 157-162.

[4] Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Hieu and Nguyen Vu Nhan (2013) “The influence of an electromagnetic wave on the acoustoelectric current in a rectangular quantum wire with an infinite potential”, PIERS Proceedings, Taipei-Taiwan, pp. 410-415.

[5] Nguyen Van Nghia, Nguyen Quang Bau (2014) “The acoustoelectric current in a rectangular quantum wire with an infinite potential GaAs in the presence of an electromagnetic wave”, Journal of Science and Technology, 52, 3C, pp. 421-427.

[6] Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân (2014) “Hiệu ứng âm – điện lượng tử phi tuyến trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, 31, tr. 141-149.

[7] Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyễn Quang Báu, Đinh Quốc Vương (2014) “Hiệu ứng âm – điện lượng tử phi tuyến trong dây lượng tử hình trụ với hố thế cao vô hạn”, Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, 32, tr. 103-110.

[8] Nguyen Van Nghia and Nguyen Quang Bau (2015) “The dependence of the quantum acoustomagnetoelectric field on the parameters of a cylindrical quantum wire with an infinite potential”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, 31, 1S, pp. 91 – 97.

[9] Nguyen Vu Nhan, Nguyen Van Nghia and Nguyen Van Hieu (2015) “The dependence of a quantum acoustoelectric current on some qualities in a cylindrical quantum wire with an infinite potential GaAs/GaAsAl”, Materials Transactions, 56, 9, pp. 1408-1411.

[10] Nguyen Quang Bau, Nguyen Van Nghia (2016) “The influence of an external magnetic field on the acoustomagnetoelectric field in a rectangular quantum wire with an infinite potential by using a quantum kinetic equation”, International Journal of Physical and Mathematical Sciences - World Academy of Science, Engineering and Technology, 10, 3, pp. 83-89.  

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

                                   

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |