Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Duy Tú
Tên đề tài luận án: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Duy Tú     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 22 tháng 02 năm 1982                                  

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày   21/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định về việc kéo dài thời gian học tập của NCS.

- Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án.

7. Tên đề tài luận án: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                 

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS Phùng Hữu Phú

                                                     2. PGS.TS Nguyễn Minh Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án: Lý thuyết phân quyền: Giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay” là công trình nghiên cứu chuyên sâu và đưa ra một số quan điểm mới sau:

- Hệ thống hóa các nội dung cơ bản của lý thuyết phân quyền và xác định những giá trị lý luận, thực tiễn của lý thuyết phân quyền trong thực tiễn chính trị nhân loại.

- Đề xuất một số giải pháp trên cơ sở tham khảo những giá trị hợp lý của lý thuyết phân quyền trong việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân ở nước ta hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu luận án sẽ phục vụ cho việc tham khảo, học tập kinh nghiệm tổ chức bộ máy nhà nước cũng như sự vận dụng những giá trị của lý thuyết phân quyền trong việc tổ chức bộ máy nhà nước của các nước khác. Đồng thời, rút ra kinh nghiệm việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước ta trong các giai đoạn trước nhằm tìm ra những giải pháp phù hợp để đổi mới bộ máy nhà nước và thúc đẩy hoạt động xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.

- Kết quả nghiên cứu luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nghiên cứu về đổi mới bộ máy nhà nước ta, cho việc giảng dạy, học tập các môn khoa học chính trị học, khoa học pháp lý và khoa học quản lý....

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Làm rõ vấn đề kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong tổ chức bộ máy nhà nước và chế tài thực hiện. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Vũ Duy Tú (2015), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình tổ chức Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục lý luận (277), tr.14-16.

- Vũ Duy Tú (2015), “Vận dụng những hạt nhân hợp lý của lý thuyết phân quyền trong tổ chức bộ máy Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (235), tr.61-64.

- Vũ Duy Tú (2015), “Vấn đề thống nhất, phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị (9), tr.104-107.

>>>>> Xem bản tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   |