Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LÁT của NCS Nguyễn Thu Hải
Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thu Hải                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 17-6-1983                                                  

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ-ĐT ngày 25/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 279/QĐ-TCT, ngày 12-9- 2013 của Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định 3203/QĐ-XHNV-SĐH 31-12-2014, về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2011-X của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam            

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Trình bày có hệ thống các chủ trương, chính sách cơ bản của Đảng Lao động Việt Nam về xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Thông qua việc đánh giá thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc, nêu lên một số kinh nghiệm chủ yếu trong công tác trí thức vận của Đảng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo hoặc giảng dạy cho những môn học có liên quan.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Thu Hải (2011), “Chủ trương trí thức vận của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (167+168), tr. 26 - 28.

- Nguyễn Thu Hải (2012), “Chủ trương vận động, tập hợp trí thức của Đảng thời kỳ 1930-1945”, Tạp chí Giáo dục lý luận (184+185), tr. 128 - 130.

- Nguyễn Thu Hải (2013), “Chủ trương của Đảng về xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ trí thức ở miền Bắc (1954-1965), Tạp chí Giáo dục lý luận (202), tr. 64 - 67.

- Nguyễn Thu Hải (2014), “Vai trò của trí thức trong xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946”, Tạp chí Giáo dục & Xã hội (105), tr. 39 - 40, 60.

- Nguyễn Thu Hải (2015), “Chủ trương của Đảng về vận động, tập hợp trí thức (1946-1954), Tạp chí Giáo dục lý luận (223+224), tr. 25 - 28.

- Nguyễn Thu Hải (2015), “Xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc (1954-1965)”, Tạp chí  Lịch sử Đảng (293), tr. 86 - 89.

- Nguyễn Thu Hải (2015), “Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức ở miền Bắc (1965-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (298), tr. 87 -93.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   |