Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Sỹ Tiệp
Tên đề tài luận án: Sử dụng đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thái Nguyên

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Sỹ Tiệp

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 23 tháng 05 năm 1972

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1692/QĐ-SĐH, ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án:

- Tên đề tài cũ: Thị trường Quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên

- Tên đề tài mới: Sử dụng đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thái Nguyên

7. Tên đề tài luận án: Sử dụng đất đai để phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Thái Nguyên

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 

- PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh

- PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Đề tài góp phần làm rõ thêm lý luận về sử dụng đất, cụ thể như: khái niệm về sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững, content và tiêu chí sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững

- Nghiên cứu một cách hệ thống thực trạng về sử dụng đất để pháp triển nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên, tìm ra được những điểm tích cực, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm sử dụng đất đai hợp lý và hiệu quả, nhằm phát triển nông nghiệp bền vững cho tỉnh Thái Nguyên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Đề tài góp phần nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của vấn đề sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững trong phát triển kinh tế ở nước ta nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng

- Đề tài làm sáng tỏ thực trạng và yêu cầu về vấn đề sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tạo lập cơ sở khoa học để các cấp lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên vận dụng trong việc xây dựng chính sách nhằm sử dụng đất ngày một tốt hơn, hợp lý hơn để nông nghiệp phát triển bền vững

- Đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu về vấn đề sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững trong các trường Cao đẳng và Đại học hay các đối tượng khác có quan tâm đến vấn đề này

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Từ đó rút ra được các cách thức sử dụng đất mới để phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Từ đó có các chiến lược, chính sách về sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước có hiệu quả hơn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Ngô Sỹ Tiệp (2013), Sử dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, số 14 tháng 07 năm 2013.

2. Ngô Sỹ Tiệp (2015), Sử dụng đất đai hiệu quả và bền vững: Kinh nghiệm của Hà Lan và Nhật Bản, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, số 02 tháng 01 năm 2015.

>>>>> Thông tin LATS bản tiếng Anh.

 

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   |