Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Thị Thanh Quý
Tên đề tài luận án: “Vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:          TRƯƠNG THỊ THANH QUÝ            

2. Giới tính:      Nữ

3. Ngày sinh: 01/03/1976    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ, số 1566/QĐ-SĐH, ngày 18/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS TRẦN PHÚC THĂNG

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án góp phần làm rõ vai trò của nhà n­ước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay.

- Luận án làm rõ thành tựu, hạn chế, làm rõ nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ỏ Việt Nam từ khi đổi mới.

- Luận án luận chứng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu vấn đề nhà nước trong triết học, một số chuyên đề của chủ nghĩa xã hội khoa học trong chương trình Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin dành cho các trường cao đẳng, đại học ở nước ta và góp phần làm cơ sở lý luận cho việc xác định một số nhiệm vụ của ngành Y tế Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu về vai trò của nhà nước đối với việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam….

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1.   Trương Thị Thanh Quý (2012), “Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh tế trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp (3), tr.18-21

2.   Trương Thị Thanh Quý (2012), “Nhà nước ta đối với việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường”, Tạp chí Giáo dục Lý luận Chính trị Quân sự (6), tr.88-90.

3.   Trương Thị Thanh Quý (2014), “Quan điểmcủa Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức khỏe và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Tạp chí Y học Quân sự (298), tr.53-56.

4.   Trương Thị Thanh Quý (2014), “Đẩy mạnh xã hội hóa y tế vì sức khỏe cộng đồng”, Tạp chí Tuyên giáo (5), tr.39-41.

5.   Trương Thị Thanh Quý (2015), “Quan điểm công bằng trong chăm sóc sức khỏe”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 22/1/2015.

6.   Trương Thị Thanh Quý (2015), “Vai trò của người thầy thuốc bộ đội biên phòng đối với đồng bào vùng biên giới”, Tạp chí Y học Quân sự (309), tr.58 -60.

7.   Trương Thị Thanh Quý (2015), “Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 3/12/2015.

8.   Trương Thị Thanh Quý (2016), “Quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 17/6/2016

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   |