Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phí Thành Chung
Tên đề tài luận án: “Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phí Thành Chung              

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     03/11/1986                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 5235/QĐ-ĐT ngày 31/7/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội           

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án:Trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự          9. Mã số: 62. 38. 40. 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           1. GS.TSKH. Lê Văn Cảm ; 2. PGS. TS. Trần Văn Luyện

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án nghiên cứu toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm theo luật hình sự Việt Nam. Luận án là công trình nghiên cứu chuyên khảo đầu tiên trong khoa học luật hình sự Việt Nam đề cập đến vấn đề trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, được thể hiện ở những nội dung cụ thể như sau:

-  Luận án phân tích các quy định pháp luật, những luận điểm khoa học để từ đó thống nhất quan điểm khoa học liên quan đến vấn đề nội dung trách nhiệm hình sự trong đồng phạm, đồng phạm chưa hoàn thành, tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm…

- Luận án phân tích, so sánh, đối chiếu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm với quy định pháp luật của một số nước trên thế giới đại diện cho các hệ thống pháp luật và luật hình sự quốc tế để khẳng định những điểm kế thừa, những kinh nghiệm có thể tiếp thu khi hoàn thiện pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm; Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm để rút ra những nhận xét, đánh giá.

- Qua việc đánh giá thực tiễn áp dụng chế định, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót. Luận án đề xuất mô hình lập pháp và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Những nội dung và kết quả nghiên cứu của Luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hoàn thiện pháp luật hình sự, trong thực tiễn áp dụng pháp luật, công tác giảng dạy, học tập tại các cơ sở đào tạo luật hình sự ở Việt Nam, nghiên cứu chế định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm.

- Những luận điểm và các kiến nghị của Luận án có ý nghĩa thiết thực cho việc triển khai, hoàn thiện pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy phạm trong thực tiễn.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

-  Đánh giá kết quả thực tiễn của việc áp dụng các kiến nghị lập pháp và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm được đề xuất trong luận án.

- Nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện mô hình xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm trong pháp luật Việt Nam…

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Phí Thành Chung (2015), “Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự về phạm tội có tổ chức”, Tòa án nhân dân, (10), tr. 18-20.

2. Phí Thành Chung (2015), “Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm”, Dân chủ và Pháp luật điện tử, ngày 27.8.2015.

3. Phí Thành Chung (2015), “Mô hình trách nhiệm hình sự trong đồng phạm và đề xuất sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự về trách nhiệm hình sự trong đồng phạm”, Nghề luật, (4), tr. 23-29.

4. Phí Thành Chung (2015), “Trách nhiệm hình sự của đồng phạm trong các trường hợp phạm tội chưa đạt và vấn đề tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội trong đồng phạm”, Nhân lực khoa học xã hội, (11), tr. 21-28.

5. Phí Thành Chung (2016), “Phân hóa trách nhiệm hình sự của đồng phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015”, Nhà nước và pháp luật, (3), tr. 34-38.

>>>>> Bản thông tin tiếng Anh.

                                                       

 

 Đinh Thủy - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |