Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Cao Lệ Quyên
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CAO LỆ QUYÊN

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/5/1975

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội  số 4185/QĐ-ĐT, ngày 6 tháng 12 năm 2012.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh Hóa.

8. Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.   

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Chu Hồi.  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Áp dụng mô hình tương quan hồi quy đa biến về mối quan hệ giữa sản lượng tôm nuôi nước lợ với các yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH) để lượng hóa được tác động của BĐKH đến nuôi tôm;

- Chứng minh được số ngày nắng nóng với nhiệt độ không khí tăng cao trên 35°C trong năm có ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng tôm nuôi khi làm giảm sản lượng tôm nuôi trong năm cũng như hai năm tiếp sau;

- Chứng minh được việc sử dụng biến nhiệt độ không khí như là một biến “gián tiếp” thay thế cho biến nhiệt độ nước trong mô hình hồi quy dự báo tác động của BĐKH là có cơ sở khoa học đáng tin cậy;

- Đề xuất được các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong nuôi tôm nước lợ ven biển của tỉnh Thanh Hóa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn trong việc hoạch định các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong chế độ khí hậu mới thông qua các giải pháp thích ứng với BĐKH; hỗ trợ quản lý các mục tiêu phát triển dài hạn và chỉ đạo sản xuất nuôi tôm nước lợ của địa phương.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

- Nghiên cứu đưa biến “nước biển dâng” vào trong mô hình tương quan hồi qui đa biến để lượng hóa được tác động của nước biển dâng đến nuôi tôm nước lợ.

- Thử nghiệm các giải pháp thích ứng với BĐKH trong thực tiễn nuôi tôm nước lợ tại Thanh Hóa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Cao Lệ Quyên, Trịnh Quang Tú và Phan Phương Thanh (2015), “Dự báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển: Mối tương quan giữa nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí trong mô hình dự báo”, Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ III “Môi trường và Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr. 245-256.

2.   Cao Lệ Quyên (2015), “Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ tại Thanh Hóa và giải pháp ứng phó”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập 13, (268), tr. 85-90, Hà Nội.

3.    Cao Lệ Quyên (2014), “Bước đầu lượng hóa tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ tại tỉnh Thanh Hóa”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tháng 12/2014, tr.123-129, Hà Nội.

4.    Cao Lệ Quyên, Ngô Thị Thanh Hương và Trần Văn Tam (2014), “Tổng quan về tác động và phương pháp đánh giá tác động của BĐKH đến NTTS tại Việt Nam”, Trong: Trần Văn Nhường và Nguyễn Thanh Tùng (Biên tập), Phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá biến đổi khí hậu trong ngành thủy sản, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 28-38, Hà Nội.

5.    Trần Văn Nhường, Suan Pheng K., Beare D.Cao Lệ Quyên (2014), “Một số vấn đề phương pháp luận về nghiên cứu đánh giá BĐKH trong ngành thủy sản”, Trong: Trần Văn Nhường và Nguyễn Thanh Tùng (Biên tập), Phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá BĐKH trong ngành thủy sản, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.14-27, Hà Nội.

>>>>> Xem bản thông tintiếng Anh.

 Thu Thủy - Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   |