Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Văn Duy
Tên đề tài luận án: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay – Lý luận và thực tiễn

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Văn Duy                               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/03/1982                                                                       

4. Nơi sinh: Hải phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội       

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay – Lý luận và thực tiễn

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật                                            

9. Mã số: 62 38 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đăng Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Phát triển và đề xuất một hệ thống lý thuyết tương đối chỉnh thể về văn  bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung cơ bản và những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước.

- Khái lược và cung cấp một số kinh nghiệm phân cấp, phân quyền và một số quy định pháp luật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở một số nước trên thế giới.

- Đánh giá thực trạng bao gồm những ưu điểm và nhược điểm của hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp Trung ương và cấp địa phương ở nước ta trong thời gian qua.

- Nêu ra hệ thống các quan điểm hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay.

- Đề xuất được một số giải pháp để hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cả hai cấp Trung ương và cấp địa phương hiện nay.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn

Kết quả nghiên cứu luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu học thuật của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học; trong quá trình hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cấp Trung ương và cấp địa phương hiện nay; phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu, sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm mới.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay là lĩnh vực có tính chất liên ngành của nhiều ngành khoa học như luật học, khoa học hành chính, khoa học chính trị, chính sách công,…

Văn bản quy phạm pháp luật cơ quan hành chính nhà nước với tính chất là một hình thức cơ bản thực hiện quyền lực của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, tuy nhiên, vấn đề này lại mang tính phức tạp về thực tiễn và quan điểm quản lý hành chính nhà nước. Lĩnh vực nghiên cứu này chịu ảnh hưởng và tác động qua lại bởi nhiều yếu tố về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử và trình độ quản lý hành chính nhà nước. Trong khả năng có hạn và khuôn khổ hạn chế của luận án tiến sĩ, tác giả chủ yếu nghiên cứu những vấn đề khái quát liên quan trực tiếp đến pháp luật văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Do vậy, đề tài vẫn cần tiếp tục nghiên cứu toàn diện, cụ thể hơn từ góc độ liên ngành để phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật về văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án

1. Trần Văn Duy (2009), “Về tính hợp pháp, hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (11) (148), tr.27-31.

2. Trần Văn Duy (2013), “Bàn về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay”, Tạp chí Thanh Tra – Thanh tra Chính phủ (5), tr.24-26.

3. Trần Văn Duy, Nguyễn Văn Chiến (2013), “Quan hệ giữa năng lực hoạch định, ban hành chính sách công, pháp luật và vấn đề phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay” Tạp chí Nhà nước và Pháp luật - Viện Nhà nước và Pháp luật (12) (308), tr.25-34.

4. Trần Văn Duy (2014), “Lợi ích của công dân trong hoạt động nghiên cứu chính sách và xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trong điều kiện xây dựng NNPQ ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Thanh Tra – Thanh tra Chính phủ (2), tr.23-26.

5. Trần Văn Duy (2015), “Thẩm quyền ban hành và nội dung nghị định của Chính phủ theo Luật Ban hành VBQPPL”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (282), tr.15-19.

>>>>> Xem thông tin tiếng Anh.

 Đinh Thủy - Ban Đào tạo VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |