Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Tuấn
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn  

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/4/1974                                                          

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3202/QĐ - SĐH ngày 8/11/2010 của Giám đốc ĐHQG.

 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài số 2621/QĐ-XHNV ngày 04/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010.

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

9. Mã số: 62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Lê Mậu Hãn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án dựng lại một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ Thái Nguyên quán triệt, vận dụng những chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với kinh tế nông nghiệp vào thực tế địa phương từ năm 1997 đến năm 2010.

- Tạo dựng bức tranh sinh động về  kinh tế nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên trong những năm 1997 -  2010 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

- Phân tích sự phát triển nhận thức của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế nông nghiệp qua các giai đoạn 1997 – 2000, 2001 – 2010; góp phần tổng kết thực tiễn và lý luận, gợi mở những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Luận án góp phần tổng kết sự lãnh đạo của Đảng và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với kinh tế nông nghiệp, một lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam trong những năm đổi mới.

- Luận án cung cấp một số dữ liệu có giá trị tổng kết thực tiễn để Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hoạch định chủ trương và chỉ đạo đối với kinh tế nông nghiệp trong thời kỳ mới đạt hiệu quả cao hơn.

- Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các học viện, nhà trường.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Kinh tế nông nghiệp vùng Trung du miền núi phía Bắc.

- Kinh tế nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới.

14. Các công trình công bố có liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Minh Tuấn (2010), “Nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết số 44/2000 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát triển cây chè”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên T.67(05), tr.43- 46.

2.   Nguyễn Minh Tuấn (2011), “Nhìn lại quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế phường Cải Đan - Sông Công - Thái Nguyên (1999 - 2010)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên T.84(08), tr.53 - 59.

3.   Nguyễn Minh Tuấn - Lê Văn Hiếu (2014),“Làm rõ vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên với vấn đề phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1997 - 2005”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên T.121(07), tr.29 - 33.

4.   Nguyễn Minh Tuấn (2016), “Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp (1997 – 2011)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (303), tr.87- 90.

>>>>> Xem bản thông tintiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   |