Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Thị Phương Thảo
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                    17/01/1964.                                              

4. Nơi sinh: Thanh hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676 / QĐ-SĐH, ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tải Luận án Tiến Sĩ,theo Quyết định số 626/QĐ-XHNV ngày 26 / 02/ 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa hoc xã hội và nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010

8. Chuyên ngành:  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                     

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS  Vũ Quang Hiển

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án hệ thống hóa chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng về quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010.

- Đưa ra được nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, kết quả đúc kết 4 kinh nghiệm từ sự lãnh đạo của Đảng về quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010.

- Luận án cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia,nhất là việc học tập chuyên đề “Đảng lãnh đạo đấu tranh ngoại giao và vận động quốc tế trong tiến trình cách mạng Việt Nam” trong các cơ sở đào tạo, các trường đại hoc.

- Cung cấp những cứ liệu khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chủ trương và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam với Campuchia và đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án cung cấp một số tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Campuchia; môn học Lịch sử  Đảng Cộng sản Việt Nam và Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất là việc học tập chuyên đề “Đảng lãnh đạo đấu tranh ngoại giao và vận động quốc tế trong tiến trình cách mạng Việt Nam”  trong các cơ sở đào tạo, các trường đại hoc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) .

- Quan hệ của Việt Nam với các nước ASEAN.

- Vấn đề biển đông

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lương Thị Phương Thảo (2009), “Một số quan điểm về đoàn kết quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nhịp cầu tri thức (19), tr.10-12.

- Lương Thị Phương Thảo (2012), Tìm hiểu quan hệ Việt Nam-Campuchia về hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng từ năm 2006 đến năm 2010, Mã số: T2012-221.

- Lương Thị Phương Thảo (2013), “Mấy vấn đề về giải quyết mối quan hệ dân tộc và quốc tế của Đảng từ năm 1930 đến năm 1975”, Tạp chí Lịch sử Đảng (227), tr.89-92.

- Lương Thị Phương Thảo (2015) “Một số sự kiện về đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia, 1965-1975”, Tạp chí Lịch sử Đảng (296), tr.47-50.

- Lương Thị Phương Thảo (2015), “Một số kinh nghiệm về đảm bảo an ninh biên giới Việt Nam-Campuchia và vận dụng vào giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội” , Mã số T2015-002, năm 2015.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   |