Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Đăng Khoa
Tên đề tài luận án: Quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đăng Khoa

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/01/1981            

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3206/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội với tên đề tài “Mô hình tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông ở các tỉnh phía Nam

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài thành “Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh” theo quyết định số 388/QĐ-ĐT ngày 31/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Chỉnh sửa tên đề tài thành “Quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh” theo quyết định số       /QĐ-ĐT ngày      /2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Quản lý giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục             

9. Mã số: 62 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

- Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Văn Lê

- Cán bộ hướng dẫn 2: GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận của giáo dục hướng nghiệp và quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực của địa phương.

- Xác định được thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông trong mối liên hệ với định hướng phát triển nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề xuất 6 giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển nhân lực thành phố Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Các giải pháp đề xuất có thể được áp dụng ở trường trung học phổ thông các tỉnh, thành khác của Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.   Phạm Đăng Khoa (2014), “Đẩy mạnh hiệu quả của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT ở TPHCM.”, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt 9/2014), tr. 74-75.

2.   Phạm Đăng Khoa (2014), “Công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường phổ thông tại TPHCM.”, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt 9/2014), tr. 100-102.

3.   Phạm Đăng Khoa (2014), “Tích hợp một số quan điểm quản lý nhằm đổi mới đội ngũ làm công tác giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT tại TPHCM.”, Tạp chí Giáo dục (số đặc biệt 10/2014), tr. 102-104.

4.   Phạm Đăng Khoa (2014), “Mô hình tư vấn hướng nghiệp suốt đời tại Cộng hòa Pháp và hướng ứng dụng vào  Việt Nam.”, Tạp chí Giáo dục (số 345), tr. 54-55.

5.   Phạm Đăng Khoa (2015), “Đổi mới giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh.”, Tạp chí Giáo dục (số 371), tr. 2-4.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   |