Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thu Phương
Tên đề tài luận án: Phương pháp bản đồ số phục vụ nghiên cứu dân cư thành phố Hà Nội

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thu Phương           

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/9/1983                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 2934/QĐ-KHTN-CTSV ngày 07/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phương pháp bản đồ số phục vụ nghiên cứu dân cư thành phố Hà Nội

8. Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

9. Mã số: 62 44 02 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS. Trương Quang Hải

                                                              Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nhữ Thị Xuân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1) Đã ứng dụng phương pháp bản đồ số thành lập được xêri bản đồ số về dân cư thành phố Hà Nội giai đoạn 1999-2013 có khả năng tương tác, cập nhật dữ liệu; bổ sung modul giao diện và kết nối hệ thống bản đồ.

2) Đã phân tích đặc điểm dân cư thành phố Hà Nội trên cơ sở xêri bản đồ số về dân cư và đề xuất một số giải pháp quản lý dân cư cho mục tiêu phát triển bền vững Thủ đô.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Xêri bản đồ số về dân cư thành phố Hà Nội cung cấp một lượng thông tin cơ bản và tương đối đầy đủ về đặc điểm, biến động dân số, cơ cấu giới tính, trình độ, nguồn lao động… góp phần tích cực đối với quy hoạch và quản lý Thủ đô Hà Nội, là cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích GIS và cập nhật thường xuyên về dân cư thành phố Hà Nội hiệu quả. Nếu kết hợp với các bản đồ tự nhiên, xêri bản đồ số về dân cư thành phố Hà Nội là cơ sở khoa học rút ra những quy luật của các quá trình và hiện tượng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Hà Nội, là cơ sở cho việc hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc trưng của Thủ đô, giúp khai thác có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của lãnh thổ, bảo đảm sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai đồng bộ mô hình xêri bản đồ số về dân cư ở các cấp tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh việc thành lập xêri bản đồ số từ số liệu thống kê, nên ứng dụng nguồn tư liệu viễn thám kết hợp công nghệ GIS cho phép quản lý, thành lập các bản đồ hiện trạng đất ở theo đầu người một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Kết hợp các lớp thông tin về dân cư với các thông tin không gian về địa hình, cơ sở hạ tầng, ranh giới hành chính... để phân tích mối quan hệ giữa dân cư với việc làm, dân cư với thu nhập... Đồng thời tăng cường chức năng phân tích không gian của GIS để giải quyết các bài toán phân tích về dân cư hiệu quả.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1]  Bùi Thu Phương, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2012), “Ứng dụng GIS nghiên cứu biến động dân cư thành phố Hà Nội”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học và công nghệ Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ, tr. 122-132.

[2]  Bùi Thu Phương, Nguyễn Thị Lệ Hằng (2013), “Ứng dụng GIS nghiên cứu biến động đất đai cấp huyện”, Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Số 18), tr. 52-57.

[3]  Bùi Thu Phương (2013), “Một số vấn đề về dân số thành phố Hà Nội qua góc nhìn bản đồ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tr. 73-86.

[4]  Bùi Thu Phương (2014), “Ứng dụng phương pháp bản đồ số nghiên cứu người cao tuổi thành phố Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý nhân văn (Số 2), tr. 50-58.

[5]  Bùi Thu Phương (2014), “Cơ sở lý luận về ứng dụng phương pháp bản đồ số nghiên cứu dân cư thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý - Quản lý tài nguyên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, tr. 318-332.

[6]  Bùi Thu Phương (2014), “Đặc điểm dân số và nguồn lao động huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, (Quyển 2), tr. 688-695.

[7]  Bùi Thu Phương, Trương Quang Hải, Nhữ Thị Xuân, Hà Phương Lê (2015), “Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động đất ở theo đầu người với sự trợ giúp của công nghệ viễn thám và GIS”, Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, tr. 433-437.

[8]  Bùi Thu Phương, Trương Quang Hải, Nhữ Thị Xuân, Nguyễn Văn Tuấn (2015), “Xây dựng Atlas điện tử dân cư thành phố Hà Nội”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường T.31 (Số 3), tr. 26-37.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |