Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hảo
Tên đề tài luận án: “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HẢO             

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/10/1983    

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa hiện nay”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thanh Khôi

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Từ góc độ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử, luận án đã góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm: Phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, gia đình văn hóa và xây dựng gia đình văn hóa nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng, vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa.

- Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa và những vấn đề đặt ra, luận án đề xuất những quan điểm cơ bản và các giải pháp chủ yếu phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt đảng ủy, chính quyền và các cấp hội vùng Đồng Bằng sông Hồng quyết định những chủ trương, biện pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóa thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục nghiên cứu về vai trò của phụ nữ nông thôn vùng Đồng Bằng sông Hồng nói riêng và phụ nữ nông thôn nói chung trong xây dựng gia đình và xã hội.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Thị Hảo (2013), “Giáo dục trẻ vị thành niên trong gia đình Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Tuyên giáo (08/2013), tr.67 - 71.

2. Nguyễn Thị Hảo (2015), “Phụ nữ xã Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương trong xây dựng gia đình văn hóa”, Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (03/2015), tr.91 - 95.

3. Nguyễn Thị Hảo (2015), “Để tiếp tục thực hiện bình đẳng giới trong gia đình thanh niên nông thôn ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (104/08/2015), tr.79 - 83.

>>>>> Xem thêm bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   |