Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Văn Thái
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên các trường Cao đẳng du lịch ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Thái                          

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/06/1977                                                         

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  3478/QĐ-ĐT ngày 23/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian học tập theo Quyết định số 4327/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2014 và theo Quyết định số 2323/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/6/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên các trường Cao đẳng du lịch ở Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục                    9. Mã số: 62140120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   1) PGS. TS. Ngô Doãn Đãi;

                                                        2) TS. Nguyễn Thị Thu Hương.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng hợp những cơ sở lí luận cơ bản, quan trọng về đánh giá (ĐG) kết quả học tập (KQHT) trong giáo dục và đào tạo ngoại ngữ theo tiếp cận năng lực (TCNL).

- Vận dụng khoa học giáo dục và ngôn ngữ học xây dựng cơ sở lí luận đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành (NNCN) của sinh viên (SV) các trường cao đẳng du lịch (CĐDL) theo TCNL.

- Đánh giá thực trạng đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của SV các trường CĐDL theo TCNL tập trung vào nhận thức, chuẩn đầu ra (CĐR) năng lực NNCN, phương pháp và công cụ đánh giá KQHT.

 - Đề xuất 3 giải pháp, bao gồm: (1) Xây dựng CĐR năng lực NNCN của sinh viên CĐDL theo từng môn học; (2) Xây dựng công cụ đánh giá KQHT ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên CĐDL dựa trên CĐR năng lực và (3) Thực hiện đánh giá KQHT tích hợp trong quá trình dạy học NNCN dựa trên CĐR năng lực.

- Thực nghiệm các giải pháp đề xuất tại trường CĐDL Hà Nội đã xây dựng được CĐR năng lực tiếng Anh chuyên ngành Quản trị khách sạn gồm 6 lĩnh vực (nói, nghe, đọc, viết, năng lực ngữ pháp tiếng Anh và năng lực chuyên ngành QTKS) với 75 đặc tả/CĐR và bộ chuẩn này cũng đã được đánh giá độ tin cậy dựa trên hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến tổng sử dụng phần mềm SPSS; xây được hệ thống ngân hàng câu hỏi, nhiệm vụ ĐG và tích hợp thành 5 bài thi gốc đánh giá KQHT đầu ra của SV trường CĐDL Hà Nội dựa trên CĐR năng lực. Khảo sát ý kiến ĐG của GV và SV về bài thi thực nghiệm và đánh giá chất lượng các câu hỏi, bài thi thực nghiệm dựa trên ứng dụng mô hình Rasch và phần mềm Quest.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

     Các kết quả nghiên cứu đã đạt được có khả năng ứng dụng trong khối các trường CĐDL thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các trường đào tạo cao đẳng về du lịch ở Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam trong lĩnh vực du lịch.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

     Các kết quả nghiên cứu của luận án gợi mở hướng nghiên cứu tiếp sâu sắc hơn, cụ thể hơn như: mở rộng phạm vi, quy mô khảo sát thực trạng; áp dụng đồng bộ các giải pháp với các môn ngoại ngữ và nhóm sinh viên khác; thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng/tác động của các giải pháp đã đề xuất đến phát triển năng lực nghề nghiệp/năng lực chung cốt lõi của sinh viên CĐDL; xây dựng CĐR và công cụ đánh giá năng lực đầu ra NNCN ở các môn học khác, thứ tiếng khác tiếng Anh và cụ thể hóa CĐR vào từng chủ đề/bài học trong đánh giá trên lớp học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

[1]

Hoàng Văn Thái (2016), Giải pháp đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành của sinh viên cao đẳng du lịch theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Dạy và Học ngày nay số tháng 4/2016, tr.28-30, 38.

[2]

Hoàng Văn Thái (2016), Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ nghề nghiệp theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí Giáo dục số 373, tr.60, 61-63.

[3]

Hoàng Văn Thái (2015), Đổi mới đánh giá kết quả học tập trong đào tạo ngoại ngữ du lịch, Tạp chí khoa học ngoại ngữ số 43, tr.102-108.

[4]

Hoàng Văn Thái (2015), Dạy học ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, Tạp chí Du lịch Việt Nam, Số 6/2015, tr.46-47.

[5]

Hoàng Văn Thái (2015), Một số vấn đề đánh giá trên lớp học tiếng Anh du lịch theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Tạp chí Dạy và Học ngày nay số tháng 4/2015, tr.13-15.

[6]

Hoàng Văn Thái (2015), Vấn đề dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Giáo dục số 354, tr.63-64.

[7]

Hoàng Văn Thái (2014), Một số giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ chuyên ngành trong các trường Cao đẳng du lịch, Tạp chí Khoa học ĐHSP Hà Nội, Tập 59, số 6, 2014, tr. 77-83.

[8]

Hoàng Văn Thái (2013), Đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội theo hướng phát triển năng lực, Tạp chí Dạy và Học ngày nay số tháng 12/2013, tr.52-55.

[9]

Hoàng Văn Thái (2013), Đánh giá đối sánh trong giáo dục: Áp dụng vào đào tạo ngoại ngữ du lịch ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục và Xã hội số 30, tr.24-27.

[10]

Hoàng Văn Thái (2013), Đổi mới đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 4/2013, tr.49-51.

[11]

Hoàng Văn Thái (2013), Đánh giá kết quả học tập ngoại ngữ của sinh viên theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Giáo dục số 305, tr.55-57.

[12]

Hoàng Văn Thái (2012), Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh chuyên ngành trong các trường nghề du lịch Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐH Vinh, Tập 41, Số 3B-2012, tr.68-72.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 

 

 Ban Đào tạo, ĐHQGHN
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   |