Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Quang Hùng
Tên đề tài luận án: Niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

1.   Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Quang Hùng          

2.   Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:                     Ngày 27 – 02 – 1967                   

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:   2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH,

ngày 21 tháng 11 năm 2011

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: văn bản gia hạn số: 2475/QĐ-XHNV, ngày 05/8/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành:     Chính trị học                                  

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS  Nguyễn Văn Vĩnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về lý luận: Xây dựng và áp dụng một khung lý thuyết khoa học tương đối hoàn chỉnh về niềm tin chính trị với tư cách là một nhân tố cấu thành của văn hoá chính trị để luận giải và làm rõ niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, bao gồm các khái niệm, cơ chế hình thành, cấu trúc, đặc điểm và chức năng niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam.; Trên nền tảng đó, cung cấp một cách tiếp cận mới trong việc tìm hiểu, nghiên cứu niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam nói riêng, niềm tin chính trị nói chung.

Về thực tiễn: Phân tích, đánh giá một cách chân thực về thực trạng niềm tin chính trị của sinh viên ở nước ta hiện nay. Đồng thời, rút ra những mặt mạnh - yếu và nguyên nhân của nó làm cơ sở cho việc đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng, củng cố niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay.

 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm rõ và cung cấp một số vấn đề lý luận và thực tiễn về niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam cho Đảng, Nhà nước và xã hội để từ đó có thể xây dựng, điều chỉnh chính sách phù hợp, hiệu quả hơn đối với nhóm đối tượng là sinh viên. Bên cạnh đó luận án còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập những vấn đề liên quan đến chính trị học, nâng cao nhận thức xã hội về chính trị, văn hoá chính trị và công tác giáo dục sinh viên, giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý có cơ sở nhận diện đúng tính vấn đề liên quan đến động lực của sự phát triển đất nước.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có):

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có):

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.        Nguyễn Quang Hùng (2015), “Xây dựng môi trường xã hội dân chủ góp phần củng cố, nâng cao niềm tin chính trị của sinh viên hiện nay”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại (183,184), tr.39-42.

2.        Nguyễn Quang Hùng (2016), Sinh viên Việt Nam và niềm tin chính trị hiện nay”, Tạp chí Cộng sản (113), tr.46-49.

3.         Nguyễn Quang Hùng (2016), “Hình thành phẩm chất người lao động mới cho sinh viên”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (384), tr.130-133.

4.         Nguyễn Quang Hùng (2016), “Niềm tin chính trị ở sinh viên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị (2), tr.100-104.

5.         Nguyễn Quang Hùng (2016), “Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên”, Tạp chí Thanh niên (1), tr.20-21.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   |